SME Crowdfunding ดำเนินการอย่างไร

แพลตฟอร์มทางการเงินแบบดิจิทัล (Fintech) ของ สยาม วาลิดัส ซึ่งได้รับรางวัลการันตีชนะเลิศมาแล้ว จะมาช่วยให้ SMEs ซึ่งไม่สามารถกู้ยืมเงินจากธนาคารหรีอสถาบันการเงินโดยทั่วไป จะสามารถได้รับเงินทุนหมุนเวียนจากนักลงทุนเฉพาะกลุ่ม

นักลงทุนรายบุคคล Investors

แพลตฟอร์มของเรา ทำหน้าที่เป็นตัวกลางสำหรับให้เงินกู้แก่ SMEs ผ่าน Crowdfunding ในรูปแบบของการออกหุ้นกู้ นักลงทุนสามารถลงทุนในหุ้นกู้ที่คัดสรรมาเหล่านี้ โดยจะรับความเสี่ยงตามระดับการจัดชั้นหนี้ของ SMEs แต่ละราย ทั้งนี้ เพื่อการมองหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น และกระจายความเสี่ยงพอร์ตการลงทุน

เอสเอ็มอี SMEs

SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น เพียงเสนอขายหุ้นกู้ผ่านแพลตฟอร์ม Crowdfunding ของ สยาม วาลิดัส ซึ่งจะช่วยให้ SMEs สามารถเพิ่มเงินหมุนเวียนสำหรับจ่ายค่าดำเนินการต่างๆ หรือเพื่อระดมทุนในการขยายธุรกิจ โดยที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

Frequently Asked Questions

ใครสามารถออกหุ้นกู้ผ่านแพลตฟอร์มของสยามวาลิดัสได้บ้าง

คุณสมบัติผู้ออกหุ้นกู้:

1. ท่านจดทะเบียนประกอบธุรกิจในประเทศไทย ในรูปแบบ บริษัทจำกัด หรือ บริษัท (มหาชน) จำกัด

2. ธุรกิจของท่านมีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 คน เป็นคนไทย (ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 20%) และต้องเป็นผู้มีส่วนในการตัดสินใจดำเนินธุรกิจ และอาศัยอยู่ในประเทศไทย

การออกหุ้นกู้ผ่าน Crowdfunding มีกระบวนการอย่างไร

4 ขั้นตอนในการออกหุ้นกู้ผ่าน Crowdfunding

ขั้นตอนที่ 1 : กรอกใบสมัครและแบบประเมินความเสี่ยงในการกู้เงิน

บริษัทสมัครใช้แพลตฟอร์มของ สยามวาลิดัส
– ข้อเสนอเพื่อระดมทุน เช่น เพื่อขยายธุรกิจ, เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน, เพื่อการรวมหนี้
– อัพโหลดเอกสารสำหรับประเมินความเสี่ยงในการกู้เงิน

หลังจาก สยามวาลิดัส ทำการประเมินบริษัทถึงความน่าเชื่อถือทางการเงิน โดยอ้างอิงตามเอกสารที่บริษัทจัดส่งมาแล้ว  สยามวาลิดัส จะจัดอันดับความเสี่ยงของบริษัท ซึ่งจะมีผลต่ออัตราดอกเบี้ยที่จะกำหนดตอนออกหุ้นกู้  หลังจากนั้น บริษัทต้องแสดงความเห็นชอบในอันดับความเสี่ยงดังกล่าว และเงื่อนไขต่างๆ โดยลงนามผ่านเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์

ขั้นตอนที่ 2 : การลงทะเบียนซื้อหุ้นกู้ Crowdfunding

หลังจากที่ บริษัทเห็นชอบในอันดับความเสี่ยง และเงื่อนไขต่างๆ  สยามวาลิดัส จะขึ้นทะเบียนหุ้นกู้ของบริษัทเพื่อให้มีการขายได้บนแพลตฟอร์ม นักลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดของหุ้นกู้ Crowdfunding แต่ละอัน ได้ก่อนการตัดสินใจลงทุน  เมื่อนักลงทุนทำการลงทะเบียนว่าจะซื้อหุ้นกู้ Crowdfunding แล้ว และการระดมทุนเป็นไปตามข้อกำหนดและถึงเป้าหมายทีกำหนด

ผู้ออกหุ้นกู้จะออกใบหุ้นกู้Crowdfundingให้นักลงทุน แต่หากทำการลงทะเบียนซื้อไม่สำเร็จ นักลงทุนจะได้รับค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนดังกล่าวคืน

ขั้นตอนที่ 3 : การออกใบแสดงกรรมสิทธิในหุ้นกู้ Crowdfunding

บริษัท พิจารณารายละเอียดขอองหุ้นกู้ Crowdfunding และกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ครอบครองหุ้นกู้ ในขั้นตอนนี้ เงินทุนจะถูกโอนจากคัสโตเดี่ยนไปยังบริษัท และบริษัทจะออกใบแสดงกรรมสิทธิในหุ้นกู้ Crowdfunding ให้กับนักลงทุน

ขั้นตอนที่ 4 : ข้อกำหนดของผู้ออกหุ้นกู้

สยามวาลิดัส ทำการดูแลหุ้นกู้ที่ขึ้นทะเบียน ในนามของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ และติดตามดูแลการจ่ายชำระคืนเงินกู้ให้แก่นักลงทุน ตลอดอายุสัญญาของหุ้นกู้

จะเกิดอะไรหากผู้ออกหุ้นกู้มีการผิดนัดชำระหนี้

ในกรณีที่ผู้กู้ประสบปัญหาซึ่งอาจนำไปสู่การผิดนัดชำระหนี้ กรุณาติดต่อ สยามวาลิดัส โดยทันที เพื่อที่เราจะได้ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำและช่วยหาวิธีการที่เป็นไปได้ในการจ่ายชำระคืนเงินกู้ เช่น การขอขยายอายุสัญญาของหุ้นกู้ หรือ การเปลี่ยนวันครบกำหนดชำระหนี้

ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องเตรียมเอกสารอะไรในการสมัครเพื่อออกหุ้นกู้ Crowdfunding

1. หนังสือรับรองของบริษัท
2. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
3. รายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชีของธนาคาร (บัญชีหลักของบริษัท)
4. งบการเงินล่าสุดของบริษัท
5. ผลการตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโรของบริษัท
6. สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดือนทาง ของผู้ถือหุ้นหลัก (ถือหุ้นเกินกว่า 20%)

มีการจ่ายชำระคืนเงินกู้ผ่านช่องทาง/ กระบวนการใด

การโอนเงินผ่านธนาคาร หรือ การหักบัญชีเงินฝาก

จะสามารถจ่ายชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนดได้หรือไม่

ทำได้ หากท่านต้องการชำระคืนเงินกู้ทั้งจำนวน กรุณาติดต่อเรา แล้วเราจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงิน

สามารถจะเปลี่ยนวันจ่ายชำระคืนเงินกู้ได้หรือไม่

ตารางการชำระคืนเงินกู้จะถูกกำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนการลงทุน หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงตารางดังกล่าว กรุณาติดต่อเรา

อัตราดอกเบี้ยเป็นเท่าใด

อัตราดอกเบี้ยมีความแตกต่างกัน โดยขึ้นกับโปรไฟล์ของ SME ผู้กู้, ผลการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิต, ประเภทของวงเงินสินเชื่อ วงเงินกู้ และระยะเวลาการกู้ยืม โดยจะอยู่ระหว่าง 4-12% ต่อปี

บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด (ในเครือบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)) และ บริษัท วาลิดัส แคปปิตอล

วาลิดัส ประเทศไทย หนึ่งในผู้ให้บริการแพลตฟอร์มทางการเงินสำหรับ SME ที่ใหญ่ที่สุดในระดับภูมิภาค
ในประเทศไทย วาลิดัส ภายใต้ชื่อบริษัท สยาม วาลิดัส ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อรองรับการให้บริการสินเชื่อ SME ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 1.3 พันล้านบาท และตั้งเป้าที่จะนำเสนอแหล่งเงินทุนและนวัตกรรมทางการเงิน ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์(AI) เพื่อสนับสนุนเงินทุนให้ธุรกิจ SMEs ในการขยายธุรกิจ
เราสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างบริษัทขนาดใหญ่ (องค์กรชั้นนำ, รัฐวิสาหกิจ) และแพลตฟอร์ม การให้กู้ยืมแบบ B2B เพื่อสนับสนุนสนับสนันแนวทางให้สินเชื่อแก่ SME ในห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) วาลิดัส ได้รับใบอนุญาติฯจาก ธนาคารกลางสิงคโปร์ ในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ยังได้มีการขยายทั้งได้ขยายไปยังประเทศอินโดนีเซีย รวมถึงประเทศและเวียดนาม

สยาม วาลิดัส เป็นบริษัทลูกประจำประเทศไทยของ วาลิดัส สิงคโปร์, ผู้นำในการให้บริการแพลตฟอร์มทางการเงินสำหรับ SME ในระดับภูมิภาคอาเซียน