วงเงินหมุนเวียนระยะสั้นสำหรับ SMEs

รูปแบบการจัดวงเงินตามความต้องการลูกค้าแต่ละราย

สมัครใช้บริการวงเงินหมุนหมุนเวียนสำหรับธุรกิจของท่าน

มีรูปแบบการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่ชัดเจน ไม่มีค่าธรรมเนียมแอบแฝง

เก็บค่าธรรมเนียมเมื่อมีการระดมทุนและเบิกใช้สำเร็จ

สมัครง่าย ตอบกลับภายใน 48 ชั่วโมง

เอกสารน้อย ทราบผลการอนุมัติภายใน 48 ชั่วโมง

การระดมทุนแบบคราวด์ฟันดิง ดำเนินการอย่างไร

แพลตฟอร์มของ สยาม วาลิดัส ซึ่งมีรางวัลการันตีในระดับภูมิภาค จะเข้ามาเป็นตัวกลางในการช่วย SMEs ให้สามารถระดมทุนจากผู้ลงทุนผ่านช่องทางดิจิทัล

ผู้ลงทุน

แพลตฟอร์มของเรา ทำหน้าที่เป็นตัวกลางสำหรับ SMEs ในการระดมทุนผ่านระบบคราวด์ฟันดิงในรูปแบบของการออกหุ้นกู้ ผู้ลงทุนสามารถเลือกลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่หลากหลาย โดยได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมตามระดับความเสี่ยงของ SMEs ผู้ออกหุ้นกู้ที่ตนเองเลือก

SMEs

SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น การเสนอขายหุ้นกู้ผ่านแพลตฟอร์มคราวด์ฟันดิงของสยาม วาลิดัส จะช่วยให้ SMEs สามารถระดมทุนเพื่อขยายธุรกิจ หรือเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

คำถามที่พบบ่อย

ใครสามารถออกหุ้นกู้ผ่านแพลตฟอร์มของสยาม วาลิดัส ได้บ้าง

คุณสมบัติผู้ออกหุ้นกู้:

  1. จดทะเบียนประกอบธุรกิจในประเทศไทย ในรูปแบบ บริษัทจำกัด หรือ บริษัทจำกัด (มหาชน)
  2. มีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 คน เป็นคนไทย (ซึ่งถือหุ้นไม่น้อยกว่า 20%) โดยต้องเป็นผู้มีส่วนในการตัดสินใจดำเนินธุรกิจ และอาศัยอยู่ในประเทศไทย

การออกหุ้นกู้ผ่านคราวด์ฟันดิง มีกระบวนการอย่างไร

4 ขั้นตอนในการออกหุ้นกู้ผ่านคราวด์ฟันดิง

ขั้นตอนที่ 1 : การกรอกใบสมัครและทำแบบประเมินความเสี่ยงของผู้ออกหุ้นกู้

การขอระดมทุนบนแพลตฟอร์มของ สยาม วาลิดัส จะต้องเตรียมข้อมูลดังนี้
– ข้อเสนอเพื่อระดมทุน เช่น เพื่อขยายธุรกิจ, เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน, เพื่อการรวมหนี้
– อัพโหลดเอกสารสำหรับประเมินความเสี่ยงของผู้ออกหุ้นกู้

สยาม วาลิดัส จะทำการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือทางการเงินของผู้ขอออกหุ้นกู้ และทำการจัดอันดับความเสี่ยง (credit scoring) ซึ่ง score ที่ได้รับจะมีผลต่อการกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่ผู้ขอออกหุ้นกู้ต้องชำระคืน  โดยผู้ขอออกหุ้นกู้ต้องลงนามรับทราบและยินยอมผลการจัดอันดับความเสี่ยงและเงื่อนไขต่างๆ (ลงนามเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์)

ขั้นตอนที่ 2 : การลงทะเบียนซื้อหุ้นกู้ คราวด์ฟันดิง

หลังจากที่ผู้ขอออกหุ้นกู้ลงนามรับทราบและยินยอมผลการจัดอันดับความเสี่ยงฯ  สยาม วาลิดัส จะขึ้นทะเบียนหุ้นกู้ดังกล่าวให้มีการเสนอขายบนแพลตฟอร์มของสยาม วาลิดัส  เพื่อให้ผู้ลงทุนใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน

เมื่อผู้ลงทุนทำการลงทะเบียนจองซื้อหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงแล้ว และสามารถระดมทุนได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ผู้ออกหุ้นกู้จะออกใบหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงให้ผู้ลงทุน แต่หากการจองซื้อไม่สำเร็จ ผู้ลงทุนจะได้รับค่าจองซื้อกลับคืน

ขั้นตอนที่ 3 : การออกใบหุ้นกู้ คราวด์ฟันดิง

บริษัทผู้ออกหุ้นกู้ พิจารณารายละเอียดของหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง รวมทั้งข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ และออกใบหุ้นกู้ คราวด์ฟันดิง ให้กับผู้ลงทุน  โดยเงินทุนจะถูกโอนจาก custodian ไปยังผู้ออกหุ้นกู้

ขั้นตอนที่ 4 : ข้อกำหนดของผู้ออกหุ้นกู้

สยาม วาลิดัส จะเป็นผู้ดูแลหุ้นกู้ที่ขึ้นทะเบียนบนแพลตฟอร์ม และจะติดตามการจ่ายชำระคืนเงินกู้ตามเงื่อนไขให้แก่ผู้ลงทุน ตลอดอายุสัญญาของหุ้นกู้

หากผู้ออกหุ้นกู้มีการผิดนัดชำระหนี้ จะต้องดำเนินการอย่างไร

ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ประสบปัญหาและอาจนำไปสู่การผิดนัดชำระหนี้ กรุณาติดต่อสยาม วาลิดัส ทันที เพื่อที่เราจะได้ช่วยเหลือให้คำแนะนำและหาแนวทางผ่อนปรนเงื่อนไขการจ่ายชำระคืนเงินกู้ เช่น การขอขยายอายุสัญญาของหุ้นกู้ หรือ การเปลี่ยนวันครบกำหนดชำระหนี้ เป็นต้น

ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องเตรียมเอกสารอะไรในการสมัครเพื่อออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง

  1. หนังสือรับรองบริษัท
  2. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
  3. Bank statement (บัญชีหลักของบริษัท)
  4. งบการเงินล่าสุดของบริษัท
  5. ผลการตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโรของบริษัท
  6. สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นหลัก (ที่ถือหุ้นเกินกว่า 20%)

การจ่ายชำระคืนเงินกู้จะต้องดำเนินการผ่านช่องทางใด

การโอนเงินผ่านธนาคาร หรือ การหักบัญชีเงินฝาก

สามารถจ่ายชำระคืน/ ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดได้หรือไม่

สามารถทำได้ ในกรณีที่ต้องการจ่ายชำระเงินกู้เต็มจำนวน (กรุณาติดต่อเรา เพื่อให้คำแนะนำและแจ้งสรุปภาระหนี้)

สามารถเปลี่ยนวันจ่ายชำระคืนเงินกู้ได้หรือไม่

ตารางการชำระคืนเงินกู้ได้ถูกกำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนการลงทุน หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงตารางดังกล่าว กรุณาติดต่อเรา

อัตราดอกเบี้ยเป็นเท่าใด

อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 4-12% ต่อปี โดยมีความแตกต่างกันขึ้นกับปัจจัย เช่น โปรไฟล์ของ SMEs ผู้ออกหุ้นกู้, ผลการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิต, ประเภทของวงเงินกู้ และระยะเวลาการกู้ยืม เป็นต้น

สนใจออกหุ้นกู้?

ตรวจสอบคุณสมบัติของธุรกิจของท่าน

พันธมิตรกับ

บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด

(ในเครือบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน))

สยาม วาลิดัส แคปปิตอล เป็นบริษัทในกลุ่มของวาลิดัส กลุ่มบริษัท Fintech ชั้นนำระดับภูมิภาคอาเซียน และเป็นพันธมิตรกับบริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด บริษัทมีเป้าหมายที่จะลดช่องว่างทางการเงินของ SMEs ในประเทศไทยที่ปัจจุบันสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้เพียง 1.3 ล้านล้านบาท โดยบริษัทจะนำความรู้ความชำนาญในการบริหารข้อมูลและเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับภูมิภาคมาปรับใช้กับการดำเนินงานในประเทศไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจของ SMEs
เราสร้างความเชื่อมโยงระหว่างบริษัทขนาดใหญ่ (องค์กรชั้นนำ) และแพลตฟอร์มการให้กู้ยืมแบบ B2B เพื่อให้การสนับสนุนคู่ค้าขององค์กร (supply chain) วาลิดัสได้รับใบอนุญาติในการประกอบธุรกิจจากธนาคารกลางสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังได้มีการขยายไปยังประเทศอินโดนีเซีย และประเทศเวียดนาม

สยาม วาลิดัส เป็นบริษัทในกลุ่มของ Validus ผู้นำในการให้บริการแพลตฟอร์มสินเชื่อออนไลน์ชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน