SME Crowdfunding ดำเนินการอย่างไร

แพลตฟอร์มของ สยาม วาลิดัส ซึ่งได้รับรางวัลการันตีจากหลายสถาบันมาแล้ว จะมาช่วยให้ SMEs ซึ่งเดิมไม่สามารถกู้ยืมเงินจากธนาคารหรีอสถาบันการเงินโดยทั่วไป ให้สามารถได้รับเงินทุนหมุนเวียนจากนักลงทุนผ่านช่องทางดิจิทัล

นักลงทุน

แพลตฟอร์มของเรา ทำหน้าที่เป็นตัวกลางสำหรับให้เงินกู้แก่ SMEs ผ่านระบบ Crowdfunding ในรูปแบบของการออกหุ้นกู้ นักลงทุนสามารถเลือกลงทุนในหุ้นกู้เหล่านี้ โดยจะรับความเสี่ยงตามระดับความเสี่ยงของ SMEs ผู้ออกหุ้นกู้แต่ละราย ทั้งนี้ เพื่อผลตอบแทนที่สูงขึ้น

SMEs

SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น เพียงเสนอขายหุ้นกู้ผ่านแพลตฟอร์ม Crowdfunding ของ สยาม วาลิดัส ซึ่งจะช่วยให้ SMEs มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นเพื่อใช้ในการหมุนเวียนธุรกิจ หรือเพื่อระดมทุนในการขยายธุรกิจ โดยที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

คำถามที่พบบ่อย

คาดว่าจะมีผลตอบแทนจากการลงทุนเท่าไร

คาดว่าอยู่ระหว่าง 4-12% ต่อปี

การเปิดบัญชีเพื่อการลงทุน จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

นักลงทุนเฉพาะกลุ่ม

เราแบ่งนักลงทุนออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

 1. กลุ่มที่ 1: นักลงทุนที่มีประสบการณ์ลงทุนโดยตรงในตลาดหุ้นมาแล้วเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี และมีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป
  – เอกสารเพื่อรับรอง กรณีสินทรัพย์สุทธิ จะไม่รวมที่พักอาศัย, และทรัพย์ที่ติดจำนอง
 2. กลุ่มที่ 2: นักลงทุนมีประสบการณ์ลงทุนโดยตรงในตลาดหุ้นมาแล้วเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี และมีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป
  – เอกสารเพื่อรับรอง รายได้ต่อปี จะพิจารณาจาก รายได้ที่เสียภาษีเงินได้ส่วนบุคคล, สลิปเงินเดือน, รายได้จากค่าเช่า, รายได้จากการลงทุน
 3. กลุ่มที่ 3: นักลงทุนมีประสบการณ์ในธุรกิจ หรือลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ปี และมีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป
  – เอกสารเพื่อรับรอง ประสบการณ์ทำงาน และพอร์ตการลงทุนในหลักทรัพย์ จะพิจารณาจากประวัติการเดินบัญชีธนาคารในช่วง 2-3 เดือนล่าสุด

โปรดเตรียมเอกสารประกอบการสมัครเปิดบัญชีเพื่อการลงทุน ดังนี้

 • ไฟล์สแกนสำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
 • ไฟล์สแกนสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก
 • เอกสารประกอบ สำหรับนักลงทุนเฉพาะกลุ่มแต่ละประเภทตามรายละเอียดข้างต้น

สยาม วาลิดัส ประเมินความเสี่ยงของ SMEs ที่ต้องการออกหุ้นกู้ อย่างไร

การประเมินความเสี่ยงของ SMEs ที่ต้องการออกหุ้นกู้ จะพิจารณาจากหลายปัจจัย เช่น ประเภทของสินเชื่อ, งบการเงิน, ประวัติการเดินบัญชีธนาคาร เป็นต้น ข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำไปคำนวณผ่านระบบ credit rating ของ สยาม วาลิดัส 

ธุรกิจประเภทใดที่สามารถสามารถสมัครเพื่อออกหุ้นกู้ผ่าน แพลตฟอร์ม Crowdfunding

ธุรกิจที่สามารถสามารถสมัครเพื่อออกหุ้นกู้ผ่าน แพลตฟอร์ม Crowdfunding ของ สยาม วาลิดัส ได้แก่ บริษัทที่จดทะเบียนในรูปแบบ บริษัทจำกัด หรือ บริษัท (มหาชน) จำกัด

มีการกำหนดระยะเวลาการลงทุนต่ำสุดหรือสูงสูงเท่าใด

หุ้นกู้โดยทั่วทั้วไปมีอายุระหว่าง 30-180 วัน ทั้งนี้ อายุหุ้นกู้มีความแตกต่างกันขึ้นกับประเภทของสินเชื่อและ SMEs ที่เป็นผู้ออกหุ้นกู้

สยาม วาลิดัส มีการเก็บค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง

มีการเก็บค่าธรรมเนียมจากรายได้ ดอกเบี้ย ค่าเรียกเก็บ และค่าปรับ ที่นักลงทุนได้รับผ่านแพลตฟอร์ม

การชำระเงิน จะทำผ่าน สยาม วาลิดัส โดยจะมีการหักชำระหนี้เมื่อถึงวันครบกำหนด และจะสอดคล้องกับธุรกรรมซึ่งสามารถตรวจสอบได้จาก dashboard

อะไรคือความเสี่ยง (การเปิดเผยความเสี่ยง)

เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในการลงทุนในหุ้นกู้ผ่านแพลตฟอร์ม Crowdfunding ของสยาม วาลิดัส โปรดอ่านบทสรุปความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. ความต้องการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน

การกระจายความเสี่ยง คือการกระจายเงินลงทุนในการลงทุนหลากหลายประเภทซึ่งมีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงโดยรวม แต่วิธีนี้จะไม่สามารถทำให้ความเสี่ยงทุกประเภทหมดไปได้

การกระจายความเสี่ยงคือองค์ประกอบสำคัญของการลงทุน นักลงทุนควรมีการจัดสรรเงินลงทุนเป็นสัดส่วนเพื่อมาลงทุนผ่าน สยาม วาลิดัส โดยควรคำนึงถึงความสมดุลกับการลงทุนประเภทอื่นที่มีสภาพคล่องมากกว่า และมีความเสี่ยงน้อยกว่า

2. ความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้นกู้ผ่านแพลตฟอร์ม Crowdfunding

การลงทุนในหุ้นกู้ผ่านแพลตฟอร์ม Crowdfunding นั้น คุณจะได้รับชำระคืนเงินกู้อย่างสม่ำเสมอจากบริษัทที่ออกหุ้นกู้จนกระทั่งหุ้นกู้ครบกำหนด
ก่อนการลงทุน คุณต้องอ่านและลงนามยินยอมตามเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวนของหุ้นกู้แต่ละฉบับ ซึ่งจะระบุ อายุหุ้นกู้ และเงื่อนไข รวมทั้งจำนวนครั้งที่จ่ายชำระคืนเงินระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และผู้ลงทุน

ข้อสำคัญที่ควรทราบคือ ผู้ออกหุ้นกู้ผ่าน Crowdfunding เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อสถานะการเงิน และความสามารถในการจ่ายชำระคืนเงินกู้ของตนเอง สยาม วาลิดัส ไม่ได้เป็นผู้ออกหุ้นกู้ผ่านแพลตฟอร์มของตนเอง และไม่ได้มีความรับผิดชอบต่อผลประกอบการของบริษัทที่มาออกหุ้นกู้เหล่านั้น

หุ้นกู้ที่ออกผ่าน Crowdfunding มีความเสี่ยง และนักลงทุนควรตระหนักถึงความเสี่ยงเฉพาะตัวของรูปแบบการลงทุนดังกล่าว

3. การสูญเสียเงินลงทุน และผลตอบแทนจากการลงทุน(ดอกเบี้ย)

ผู้ออกหุ้นกู้ผ่าน Crowdfunding มีโอกาสประสบปัญหาปัญาหาทางการเงิน เหมือนกับธุรกิจอื่นๆ และการลงทุนในหุ้นกู้ผ่าน Crowdfunding ก็มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้เช่นกัน
ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถ หรือไม่ต้องการที่จะจ่ายชำระคืนเงินกู้ นั่นเท่ากับว่า นักลงทุนก็จะสูญเสียเงินลงทุน จำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตด้วย ถ้าธุรกิจที่คุณลงทุนไปล้ม ทั้งบริษัทที่ออกหุ้นกู้และ สยาม วาลิดัส จะไม่มีการจ่ายคืนเงินลงทุน ดังนั้น คุณควรพิจารณาลงทุนในจำนวนที่คิดว่าสามารถยอมรับการสูญเงินได้ และควรมีการกระจายความเสี่ยงในพอร์ตลงทุน

หุ้นกู้ที่ออกผ่าน Crowdfunding ไม่ผ่านการรับประกันโดยบุคคลที่สาม และไม่มีกฎหมายใดๆคุ้มครองเงินลงทุน นั่นหมายความว่า ถ้าผู้ออกหุ้นกู้ล้มละลาย นักลงทุนก็สามารถจะสูญเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดได้

4. ขาดสภาพคล่อง

สภาพคล่อง หมายถึง ความง่ายในการขายสินทรัพย์ที่ลงทุนอยู่ออกไปยังบุคคลที่สาม หลังจากที่คุณได้ลงทุนซื้อมันมาแล้ว
การลงทุนในหุ้นกู้ที่ออกผ่าน Crowdfunding ของ สยาม วาลิดัส จัดได้ว่าเป็นการลงทุนที่ไม่มีสภาพคล่อง

5. การลงทุนที่แบบไม่มีหลักประกัน

ถ้าไม่มีการระบุให้เป็นอย่างอื่นแล้ว ธุรกิจการกรลงทุนหุ้นกู้ผ่าน Crowdfunding มักจะไม่ขอให้มีหลักประกันสำหรับการออกหุ้นกู้ แปลว่า ไม่มีหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ในรูปแบบอสังหาริมทรัพย์ หรือสินทรัพย์อื่นใด มาวางค้ำประกันการจ่ายชำระคืนเงินกู้ ซึ่งหมายความว่า หากผู้ออกหุ้นกู้ล้มละลายแล้ว มีแนวโน้มสูงที่นักลงทุนก็จะสูญเสียเงินลงทุน และไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน เพราะไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันการลงทุน

6. ความเสี่ยงจากการเรียกคืนก่อนกำหนด

ผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิที่จะจ่ายชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนดเมื่อใดก็ได้ ซึ่งจะทำให้ระยะเวลาการลงทุนของคุณสิ้นสุดลงเช่นกัน

7. การขายทรัพย์ชำระหนี้

หากผู้ออกหุ้นกู้ผ่าน Crowdfunding ประสบปัญหาทางการเงิน และหยุดการดำเนินธุรกิจแล้ว ผู้ให้กู้และเจ้าหนี้รายอื่นที่มีสิทธิเหนือกว่าจะได้รับชำระคืนก่อน
หมายความว่า มีความเป็นไปได้สูงที่หลังจากเจ้าหนี้ที่มีสิทธิเหนือกว่าได้รับการชำระคืนแล้ว นั กลงทุนก็ยังจะสูญเสียเงินลงทุน และไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน

8. ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและเงินเฟ้อ

หุ้นกู้ที่ออกผ่าน Crowdfunding มักจะจ่ายดอกเบี้ยที่อัตราคงที่ มากกว่าการที่จะอ้างอิงกับดัชนีอื่นๆ ดังนั้น คุณควรตระหนักว่า ในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น อาจจะส่งผลให้อัตราผลตอบแทนโดยเปรียบเทียบที่ได้รับจากหุ้นกู้  Crowdfunding มีแนวโน้มลดลง  ยิ่งไปกว่านั้นในภาวะเงินเฟ้อ อาจส่งผลให้อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงมีแนวโน้มลดลงเมื่อเวลาผ่านไป

บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด (ในเครือบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)) และ บริษัท วาลิดัส แคปปิตอล

วาลิดัส ประเทศไทย หนึ่งในผู้ให้บริการแพลตฟอร์มทางการเงินสำหรับ SME ที่ใหญ่ที่สุดในระดับภูมิภาค
ในประเทศไทย วาลิดัส ภายใต้ชื่อบริษัท สยาม วาลิดัส ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อรองรับการให้บริการสินเชื่อ SME ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 1.3 พันล้านบาท และตั้งเป้าที่จะนำเสนอแหล่งเงินทุนและนวัตกรรมทางการเงิน ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์(AI) เพื่อสนับสนุนเงินทุนให้ธุรกิจ SMEs ในการขยายธุรกิจ
เราสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างบริษัทขนาดใหญ่ (องค์กรชั้นนำ, รัฐวิสาหกิจ) และแพลตฟอร์ม การให้กู้ยืมแบบ B2B เพื่อสนับสนุนสนับสนันแนวทางให้สินเชื่อแก่ SME ในห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) วาลิดัส ได้รับใบอนุญาติฯจาก ธนาคารกลางสิงคโปร์ ในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ยังได้มีการขยายทั้งได้ขยายไปยังประเทศอินโดนีเซีย รวมถึงประเทศและเวียดนาม

สยาม วาลิดัส เป็นบริษัทลูกประจำประเทศไทยของ วาลิดัส สิงคโปร์, ผู้นำในการให้บริการแพลตฟอร์มทางการเงินสำหรับ SME ในระดับภูมิภาคอาเซียน