สนับสนุนกิจการเอสเอ็มอีที่มีศักยภาพเติบโตและรับผลตอบแทนที่สูงกว่าตลาด

ผลตอบแทนที่น่าสนใจ

ผลตอบแทนสูง 4-12% ต่อปี*

ปรับแผนการลงทุนในพอร์ท เพื่อผลตอบแทนที่ดีกว่า

สร้างโอกาสในการลงทุนหุ้นกู้ที่มีความผันผวนต่ำ

ไม่มีความสัมพันธ์กับตลาดตราสารหนี้และตราสารทุน

ได้รับการชำระเงินคืนตามเงื่อนไขของหุ้นกู้

การระดมทุนแบบคราวด์ฟันดิง ดำเนินการอย่างไร

แพลตฟอร์มของ สยาม วาลิดัส ซึ่งมีรางวัลการันตีในระดับภูมิภาค จะเข้ามาเป็นตัวกลางในการช่วย SMEs ให้สามารถระดมทุนจากผู้ลงทุนผ่านช่องทางดิจิทัล

ผู้ลงทุน

แพลตฟอร์มของเรา ทำหน้าที่เป็นตัวกลางสำหรับ SMEs ในการระดมทุนผ่านระบบคราวด์ฟันดิงในรูปแบบของการออกหุ้นกู้ ผู้ลงทุนสามารถเลือกลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่หลากหลาย โดยได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมตามระดับความเสี่ยงของ SMEs ผู้ออกหุ้นกู้ที่ตนเองเลือก

SMEs

SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น การเสนอขายหุ้นกู้ผ่านแพลตฟอร์มคราวด์ฟันดิงของสยาม วาลิดัส จะช่วยให้ SMEs สามารถระดมทุนเพื่อขยายธุรกิจ หรือเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

คำถามที่พบบ่อย

ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนเป็นเท่าใด

คาดว่าอยู่ระหว่าง 4-12% ต่อปี

คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการเปิดบัญชีเพื่อการลงทุน

ผู้ลงทุนที่ผ่านการรับรอง (Accredited Investors)

หมายถึงผู้ที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

 1. กลุ่มที่ 1: ผู้ลงทุนที่มีประสบการณ์ลงทุนโดยตรงในตลาดหุ้นมาแล้วเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี และมีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป
  – เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์สุทธิ ทั้งนี้สินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำของบุคคลนั้น, และทรัพย์ที่ติดจำนอง
 2. กลุ่มที่ 2: ผู้ลงทุนมีประสบการณ์ลงทุนโดยตรงในตลาดหุ้นมาแล้วเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี และมีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป
  – เอกสารเพื่อรับรองรายได้ต่อปี เช่น รายได้ที่เสียภาษีเงินได้ส่วนบุคคล, สลิปเงินเดือน, รายได้จากค่าเช่า, รายได้จากการลงทุน
 3. กลุ่มที่ 3: ผู้ลงทุนมีประสบการณ์ในธุรกิจ หรือลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ปี และมีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป
  – เอกสารเพื่อรับรองประสบการณ์ทำงาน และพอร์ตการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ประวัติการเดินบัญชีธนาคารในช่วง 2-3 เดือนล่าสุด

โปรดเตรียมเอกสารประกอบการสมัครเปิดบัญชีเพื่อการลงทุน ดังนี้

 • ไฟล์สแกนสำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
 • ไฟล์สแกนสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก
 • เอกสารประกอบการพิจารณา สำหรับผู้ลงทุนที่ผ่านการรับรองแต่ละกลุ่มตามรายละเอียดข้างต้น

สยาม วาลิดัส ประเมินความเสี่ยงของ SMEs ที่ต้องการออกหุ้นกู้ อย่างไร

เราจะพิจารณาจากหลายปัจจัย เช่น ประเภทของสินเชื่อ, งบการเงิน, ประวัติการเดินบัญชีธนาคาร เป็นต้น โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำไปคำนวณผ่านระบบ credit rating ของสยาม วาลิดัส

ธุรกิจประเภทใดที่สามารถสมัครเพื่อออกหุ้นกู้ผ่านแพลตฟอร์มคราวด์ฟันดิง

บริษัทที่จดทะเบียนในรูปแบบ บริษัทจำกัด หรือ บริษัทจำกัด (มหาชน)

มีการกำหนดระยะเวลาการลงทุนเท่าใด

หุ้นกู้โดยทั่วไปมีอายุระหว่าง 30-180 วัน ทั้งนี้ อายุหุ้นกู้มีความแตกต่างกันขึ้นกับประเภทของสินเชื่อ และเงื่อนไขการค้าของ SMEs ที่เป็นผู้ออกหุ้นกู้

สยาม วาลิดัส มีการเก็บค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง

มีการเก็บส่วนแบ่งจากรายได้ (เช่น ดอกเบี้ย ค่าเรียกเก็บ และค่าปรับ) ที่ผู้ลงทุนได้รับผ่านแพลตฟอร์ม

โดยจะกำหนดให้ผู้ออกหุ้นกู้จ่ายชำระคืน (เงินต้นและดอกเบี้ย) ผ่าน สยาม วาลิดัส เพื่อทำการหักส่วนแบ่งจากรายได้ก่อนจ่ายคืนเงินให้แก่ให้ผู้ลงทุนต่อไป ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบธุรกรรมได้จาก dashboard

ความเสี่ยงจากการลงทุน

เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในการลงทุนในหุ้นกู้ผ่านแพลตฟอร์มคราวด์ฟันดิง ของสยาม วาลิดัส โปรดอ่านบทสรุปความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 1. ความต้องการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน

การกระจายความเสี่ยง คือการกระจายเงินลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทซึ่งมีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงโดยรวม แต่วิธีนี้จะไม่สามารถทำให้ความเสี่ยงทุกประเภทหมดไปได้

การกระจายความเสี่ยงคือองค์ประกอบสำคัญของการลงทุน ผู้ลงทุนไม่ควรจะนำเงินออมหรือเงินลงทุนทั้งหมดที่มีมาลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเพียงอย่างเดียว แต่ผู้ลงทุนควรพิจารณากระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์อื่นมีความเสี่ยงน้อยกว่า หรือมีความคล่องตัวมากกว่าเพื่อกระจายความเสี่ยง ด้วย

 1. ความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง

การลงทุนในหุ้นกู้ผ่านแพลตฟอร์มคราวด์ฟันดิงนั้น ผู้ลงทุนจะได้รับชำระเงินคืนอย่างสม่ำเสมอจากบริษัทที่ออกหุ้นกู้จนกระทั่งหุ้นกู้ครบกำหนด
ก่อนการลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดและลงนามยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนของหุ้นกู้ที่กำลังจะลงทุน ซึ่งจะระบุอายุหุ้นกู้ และเงื่อนไข รวมทั้งจำนวนครั้งในการจ่ายชำระเงินคืน

ข้อสำคัญที่ควรทราบคือ ผู้ออกหุ้นกู้ผ่านคราวด์ฟันดิงจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว เกี่ยวกับสถานะทางการเงินของผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง และความสามารถในการชำระคืนต่อผู้ลงทุนเมื่อครบกำหนดการชำระ  สยาม วาลิดัส ไม่ได้เป็นผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่ระดมทุนผ่านแฟลตฟอร์มของสยาม วาลิดัส และสยาม วาลิดัส ไม่ได้รับผิดชอบต่อความสามารถในการชำระคืนของผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง

การลงทุนในหุ้นกู้ คราวด์ฟันดิง มีความเสี่ยง ซึ่งผู้ลงทุนควรตระหนักถึงความเสี่ยงเฉพาะตัวของรูปแบบการลงทุนดังกล่าว

 1. ความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินลงทุน และผลตอบแทนจากการลงทุน (ดอกเบี้ย)
  ผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาทางการเงินเหมือนกับธุรกิจทั่วๆไป และผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงอาจจะไม่สามารถชำระเงินคืนได้ ในเหตุการณ์ที่ผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงไม่สามารถชำระเงินคืนหรือไม่ยินยอมที่จะชำระเงินคืน ผู้ลงทุนอาจจะสูญเสียเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดของท่านและจะไม่ได้รับเงินต้นคงเหลือในอนาคต

ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่ท่านลงทุนล้มละลายทางธุรกิจ ผู้ออกหุ้นกู้ และสยาม วาลิดัส จะไม่จ่ายเงินลงทุนของท่านคืน ผู้ลงทุนควรที่จะลงทุนในจำนวนที่สามารถสูญเสียเงินลงทุนได้ และผู้ลงทุนควรกระจายความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุนของท่าน

หุ้นกุ้คราวด์ฟันดิงเป็นการลงทุนที่ไม่ได้รับการประกันความเสี่ยงจากบุคคลที่สาม หรือได้รับการคุ้มครองจากหน่วยงานรัฐบาล ดังนั้นผู้ลงทุนอาจจะสูญเสียเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดหากผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงล้มละลาย

 1. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

สภาพคล่องด้านการลงทุนคือการที่นักลงทุนสามารถขายหน่วยการลงทุนให้กับบุคคลที่สามหลังจากการลงทุนแล้วได้ ทั้งนี้การลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงไม่สามารถขายหน่วยลงทุนต่อได้ และนักลงทุนควรจะมองการลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นการลงทุนในระยะยาวและไม่มีสภาพคล่อง

 

 1. การลงทุนแบบไม่มีหลักประกัน

การลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นการลงทุนที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันยกเว้นจะถูกเขียนไว้ในหนังสือชี้ชวนของหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงนั้น ดังนั้นในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ล้มละลาย จะไม่มีการนำทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงมาขายทอดตลาดเพื่อนำมาชำระคืนแก่นักลงทุน และผู้ลงทุนอาจจะไม่ได้รับการชำระเงินคืนเนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้ใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกัน

 1. ความเสี่ยงจากการไถ่ถอนก่อนกำหนด

ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิจะชำระหนี้ครบจำนวนก่อนวันที่กำหนดไว้ในสัญญา ซึ่งจะทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนของท่านลดลง

 1. การชดใช้จากการเลิกกิจการ

ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเกิดประสบปัญหาในการดำเนินการและเลิกกิจการ จะต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับเจ้าหนี้โดยตรงก่อน (ซึ่งรวมถึงลูกจ้างผู้มีเงินเดือน และเจ้าหนี้ที่มีประกัน)  ผู้ลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงจึงจะได้รับการชำระหนี้เป็นลำดับต่อมา หลังจากเจ้าหนี้อื่นที่มีสิทธิมากกว่า

 1. ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและเงินเฟ้อ

ผลตอบแทนจากหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นลักษณะผลตอบแทนคงที่ซึ่งไม่ได้อ้างอิงตามดัชนีอ้างอิง ดังนั้น ผู้ลงทุนควรตระหนักว่าในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดเพิ่มสูงขึ้น จะส่งผลให้อัตราผลตอบแทนโดยเปรียบเทียบที่ได้รับจากหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง (ซึ่งได้ลงทุนไว้ก่อนหน้า) ลดลง  และในกรณีที่เกิดภาวะเงินเฟ้อ การลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงอาจจะมีมูลค่าต่ำลง

โปรดติดต่อเราหากคุณมีความสนใจที่จะลงทุน

พันธมิตรกับ

บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด

(ในเครือบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน))

สยาม วาลิดัส แคปปิตอล เป็นบริษัทในกลุ่มของวาลิดัส กลุ่มบริษัท Fintech ชั้นนำระดับภูมิภาคอาเซียน และเป็นพันธมิตรกับบริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด บริษัทมีเป้าหมายที่จะลดช่องว่างทางการเงินของ SMEs ในประเทศไทยที่ปัจจุบันสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้เพียง 1.3 ล้านล้านบาท โดยบริษัทจะนำความรู้ความชำนาญในการบริหารข้อมูลและเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับภูมิภาคมาปรับใช้กับการดำเนินงานในประเทศไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจของ SMEs
เราสร้างความเชื่อมโยงระหว่างบริษัทขนาดใหญ่ (องค์กรชั้นนำ) และแพลตฟอร์มการให้กู้ยืมแบบ B2B เพื่อให้การสนับสนุนคู่ค้าขององค์กร (supply chain) วาลิดัสได้รับใบอนุญาติในการประกอบธุรกิจจากธนาคารกลางสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังได้มีการขยายไปยังประเทศอินโดนีเซีย และประเทศเวียดนาม

สยาม วาลิดัส เป็นบริษัทในกลุ่มของ Validus ผู้นำในการให้บริการแพลตฟอร์มสินเชื่อออนไลน์ชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ:

*ตัวเลขที่แสดงเป็นเพียงตัวอย่างการคำนวณเท่านั้น ไม่ได้เป็นการเสนอขาย แนะนำ หรือ เพื่อขายผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนใดๆ