นโยบายความเป็นส่วนตัว Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บังคับใช้กับความสัมพันธ์ของท่านกับ บริษัท สยาม วาลิดัส แคปปิตอล จำกัด สำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพมหานครและ บริษัทที่เกี่ยวข้อง และควรอ่านควบคู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ทำขึ้นระหว่างท่านและวาลิดัส

“ข้อมูลส่วนบุคคล” ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หมายถึงข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของบุคคลได้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูล เช่น ชื่อ รายละเอียดการติดต่อ ที่อยู่ และรายละเอียดการระบุตัวตนอื่น ๆ ของผู้ใช้ที่เข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ของวาลิดัส (“เว็บไซต์”) หรือบริการอื่นที่จัดให้มีขึ้นโดยวาลิดัส (“บริการ”) ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (“แพลตฟอร์ม”) ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์หรือบริการ ลายมือชื่อ คำตอบสำหรับคำถามที่ต้องการตรวจสอบความปลอดภัย หมายเลขติดต่อฉุกเฉิน หรือรายละเอียดการโทรกลับที่จัดให้มีขึ้นหรือที่อนุญาตให้เราใช้ เมื่อผู้ใช้รายใดเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ แพลตฟอร์ม หรือบริการ

1. เราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว และโพสต์ฉบับแก้ไขบนเว็บไซต์นี้ ซึ่งจะมีผลทันทีเมื่อมีการโพสต์ เราไม่จำต้องแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขดังกล่าวแยกต่างหาก การที่ท่านเข้าถึงเว็บไซต์นี้ต่อไปหลังจากที่นโยบายที่แก้ไขมีผลบังคับใช้ จะเป็นการยอมรับนโยบายที่แก้ไขแล้วโดยไม่มีเงื่อนไขของท่าน การสื่อสาร การทำธุรกรรม และความสัมพันธ์กับวาลิดัสทั้งหมดจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับล่าสุดที่มีผลบังคับใช้ในเวลานั้นๆ

2. ในแต่ละช่วงเวลา วาลิดัสอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจาก (ก) ผู้ใช้ (ข) บุคคลภายนอก รวมถึงผู้รับประโยชน์ของผู้ใช้ หุ้นส่วน กรรมการ เจ้าหน้าที่ หรือผู้มีอำนาจลงนาม ลูกจ้าง ลูกค้า ผู้ชำระเงิน ผู้รับชำระเงิน ผู้ค้ำประกัน ผู้ให้หลักประกัน และ บุคคลธรรมดาอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้นั้น (“บุคคลที่เกี่ยวข้อง”) และ/หรือ (ค) แหล่งข้อมูลสาธารณะที่มีอยู่ รวมถึงเครดิตบูโร บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้ บุคคลที่เกี่ยวข้องและคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องในการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ แพลตฟอร์ม หรือ บริการใด เพื่อให้บริการที่เป็นส่วนตัวมากขึ้นสำหรับผู้ใช้ของเรา ซึ่งอาจรวมถึง:

2.1 การใช้คุกกี้ในเว็บไซต์ แพลตฟอร์ม และในการให้บริการ;

2.2 การรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ (รวมถึงระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ รุ่นฮาร์ดแวร์ การตั้งค่า ชื่อไฟล์และซอฟต์แวร์ และประเภท และตัวระบุอุปกรณ์ (device identifiers) ตำแหน่งอุปกรณ์ ข้อมูลการเชื่อมต่อ เช่นชื่อของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) หรือผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือที่ใช้เข้าถึงแพลตฟอร์ม ประเภทของเบราว์เซอร์ (browser type) และเลขที่อยู่ไอพี (IP Address)) ซึ่งใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ หรือแพลตฟอร์ม

3. หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือของคนอื่นให้กับวาลิดัส

(ก) ท่านรับรองและรับประกันต่อวาลิดัส ว่า (1) แต่ละบุคคล (รวมถึงตัวท่านเอง) ซึ่งท่านได้จัดส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้กับเรา ได้รับแจ้งเกี่ยวกับจุดประสงค์ที่จะรวบรวม จัดเก็บ ประมวลผล ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล และ (2) คำยินยอมของบุคคลดังกล่าว สำหรับการรวบรวม การจัดเก็บ การประมวลผล การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว โดยวาลิดัสได้รับและได้รับอนุญาตจากบุคคลดังกล่าว

(ข) ท่านจะต้องแจ้งเราทันทีเมื่อทราบถึงการถอนความยินยอมโดยบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมในการรวบรวม จัดเก็บ ประมวลผล ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ได้มอบให้แก่วาลิดัส การถอนความยินยอมดังกล่าวอาจส่งผลต่อบริการที่วาลิดัสสามารถมอบให้กับท่าน บุคคลดังกล่าวและ/หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน (รวมถึงความเป็นไปได้ที่จะยกเลิกความสัมพันธ์ทางสัญญากับเรา ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของบทบัญญัติที่ว่าด้วยการเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ที่ได้มีการลงทะเบียนไว้กับเรา และอาจถือเป็นการละเมิดคำรับรอง คำรับประกันและภาระหน้าที่ท่านมีต่อเรา)

(ค) โดยตลอดเวลา ท่านต้องทำให้เป็นที่แน่ใจว่า ข้อมูลใด ๆ (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล) ที่ให้ไว้กับเรานั้นถูกต้อง แม่นยำ และสมบูรณ์ และความยินยอมใด ๆ ที่ให้ไว้ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล จะคงดำรงอยู่ แม้มีความไร้ความสามารถ การล้มละลาย หรือ ภาวะหนี้สิ้นล้นพ้นตัวของบุคคลดังกล่าว และการยกเลิกหรือการสิ้นอายุของบัญชีใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้แพลตฟอร์ม ทั้งนี้ ภายใต้บังคับของกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมดที่มีผลบังคับใช้กับกรณี

4. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มอบให้หรือเก็บรวบรวมโดยวาลิดัส อาจถูกใช้โดยวาลิดัส เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของตน รวมถึง (“วัตถุประสงค์”):

(ก) ดำเนินการ จัดการ บัญชี และเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ผ่านแพลตฟอร์ม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การอำนวยความสะดวกในการโอนเงิน การรักษาไว้ซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับข้อมูล “รู้จักลูกค้าของท่าน” (Know Your Customer: KYC) เพื่อตรวจสอบตัวตนหรือหน่วยงานของผู้ใช้ และ/หรือ ผู้แทน ที่มีการติดต่อกับวาลิดัส หรืออาจได้รับการติดต่อจากวาลิดัส เพื่อดำเนินการหรือตอบสนองต่อการร้องขอ คำถาม หรือคำสั่งจากผู้ใช้ และ/หรือ ผู้แทนของผู้ใช้ และเพื่อทำแบบจำลองหรือการวิเคราะห์ความเสี่ยง

(ข) อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมบนแพลตฟอร์มหรือที่เกี่ยวข้องกับบริการ (รวมถึงการประกันภัยบุคคลภายนอก, บัญชีเพื่อดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (escrow account) และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง)

(ค) ปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่วาลิดัสอาจกำหนดไว้ตามแต่ละช่วงเวลา และโดยเป็นไปตลอดระยะเวลา

(ง) เพื่อตรวจสอบตัวตนหรืออำนาจของผู้ใช้ และ/หรือผู้แทนของผู้ใช้ และ/หรือเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนความปลอดภัยหรือกระบวนการภายในของวาลิดัสในปัจจุบัน

(จ) ในการกำหนดและประเมิน การนำมาใช้ปฏิบัติได้ (viability) ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสม การมีคุณสมบัติที่ถูกต้อง และตัวตนของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม บริการ และ/หรือเอกสารอื่นที่ได้เข้าทำสัญญา หรือตกลงโดยผู้ใช้ที่ได้ลงทะเบียนไว้ดังกล่าว

(ฉ) เพื่อดำเนินการ ตรวจสอบ และวิเคราะห์ธุรกิจของวาลิดัส

(ช) สำหรับการตลาด การส่งเสริมการขาย หรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการ (รวมถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีตราสินค้าร่วม) ซึ่งเราคิดว่าท่านอาจสนใจ

(ซ) เป็นส่วนหนึ่ง หรือเกี่ยวข้องกับการขาย การควบรวมกิจการ หรือการเปลี่ยนแปลงที่คล้ายคลึงกันของธุรกิจของวาลิดัส

(ฌ) สำหรับความคิดเห็นและข้อร้องเรียนของลูกค้า หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายในการบังคับใช้สิทธิของวาลิดัส การร่างและการตรวจสอบเอกสาร สำหรับการจัดทำการให้คำแนะนำทางกฎหมายและระงับข้อพิพาท

(ญ) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้ ไม่ว่าในประเทศใด

(ฎ) ตรวจจับ ป้องกัน และตรวจสอบการฉ้อโกง อาชญากรรม การกระทำความผิด การฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการติดสินบน และ

(ฏ) วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกันกับเรื่องข้างต้นนี้เท่าที่สมควร

5. วาลิดัสอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตราบเท่าที่วัตถุประสงค์หนึ่งข้อหรือมากกว่านั้นในการจัดเก็บยังคงมีผล ตามที่กำหนดไว้โดยกฎระเบียบหรือกฎหมาย (ระดับชาติหรือนานาชาติ) หรือตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการเก็บบันทึก หรือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของตน

6. วาลิดัสอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเป็นครั้งคราวเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ให้กับผู้ถือหุ้น กรรมการ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของวาลิดัส และบุคคลต่อไปนี้ (ไม่ว่าภายในหรือภายนอกประเทศไทย):

(ก) ตัวแทน ผู้รับเหมา หรือผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก ที่ให้บริการด้านการธนาคาร การโอนเงิน การบริหารจัดการ การส่งจดหมายหรือเอกสาร โทรคมนาคม ศูนย์ประสานงานบริการและการติดต่อ (call centers) กระบวนการทางธุรกิจ การท่องเที่ยว วีซ่า การจัดการความรู้ ทรัพยากรมนุษย์ การประมวลผลข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ การชำระเงิน การติดตามทวงถามเพื่อการชำระหนี้ การตรวจสอบการอ้างอิงด้านเครดิต หรือการหักบัญชีหลักทรัพย์ (securities clearing) หรือการสร้างแบบจำลองหรือการวิเคราะห์ความเสี่ยง หรือบริการอื่นๆ ให้กับวาลิดัส ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของวาลิดัส และ/หรือเว็บไซต์ แพลตฟอร์ม หรือบริการใด ๆ

(ข) บุคคลหรือนิติบุคคลใดที่ว่าจ้างโดยหรือในนามของวาลิดัส หรือเป็นส่วนหนึ่งของ หรือเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทที่วาลิดัสเป็นส่วนหนึ่งหรือเกี่ยวข้อง

(ค) บุคคลหรือนิติบุคคลที่วาลิดัสอยู่ภายใต้หน้าที่ ภาระผูกพัน หรือที่เป็นประการใดอันจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายและข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้ รวมถึงการเปิดเผยต่อศาล อนุญาโตตุลาการ และ/หรือ หน่วยงานของรัฐด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ภาษี และตลาดหลักทรัพย์

(ง) ไม่ว่าผู้ใดซึ่งซึ่งให้หรือเสนอว่าจะให้ การค้ำประกัน หรือหลักประกันของบุคคลภายนอก เพื่อค้ำประกันหรือเป็นหลักประกันการชำระหนี้หรือการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใช้

(จ) ไม่ว่าผู้ใดเพื่อดำเนินการตรวจสอบกับทะเบียนบุคคลผู้ห้ามติดต่อ (Do Not Call Registry)

(ฉ) ไม่ว่าผู้ใดเพื่อจุดประสงค์ในการทำตามหรือปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนภายในของวาลิดัส และกฎ กฎหมาย ระเบียบ หรือแนวทางปฏิบัติ คำสั่งหรือคำขอที่ออกโดยศาล หน่วยงานด้านกฎหมายหรือหน่วยกำกับดูแล (ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ) (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการเปิดเผยต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล ที่ดำเนินการตรวจสอบ หรือการสอบสวนใด ๆ) ที่มีผลบังคับใช้

(ช) ผู้ได้รับโอนที่เสนอมาหรือที่เป็นไปตามข้อเท็จจริงของวาลิดัส หรือผู้รับโอนซึ่งสิทธิใดๆของวาลิดัส ในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือธุรกิจของวาลิดัส ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และ

(ซ) เครดิตบูโร และบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ ใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด) รวมถึงสมาชิกของเครดิตบูโรดังกล่าว และบุคคลภายนอกอื่นใดที่สัมพันธ์และที่เกี่ยวข้องกับการใช้แพลตฟอร์ม (เช่น ธนาคาร ตัวกลางทางการเงิน ผุ้ให้ประกันภัยหรือประกันชีวิต บริษัทรับประกันภัยหรือประกันชีวิตต่อ ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (escrow agents) และแพลตฟอร์มที่เป็นตัวกลางในการจับคู่แบบอื่นๆ (P2P platforms)

7. โดยไม่กระทบกระทั่งต่อสิ่งที่ได้กล่าวถึงข้างต้น วาลิดัสอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคล นิติบุคคลหรือองค์กรใด ๆ ที่วาลิดัสอยู่ภายใต้หน้าที่ ภาระผูกพัน หรือโดยประการอื่นใดจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายและข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้ รวมถึงการเปิดเผยต่อศาล และ/หรือหน่วยงานด้านกฎหมาย ระเบียบ ภาษีและหน่วยงานของรัฐในประเทศไทยหรือประเทศอื่นใด

8. วาลิดัสอาจส่งข้อความทางอีเมลให้กับท่าน และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือบริการส่งข้อความสั้น (“SMS”) ไปยังโทรศัพท์มือถือของท่านเป็นครั้งคราวตามข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับ เราไม่รับประกันว่าข้อความเหล่านี้จะปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ วาลิดัสจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือประสบโดยท่านหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเกี่ยวข้องกับหรือเกิดขึ้นจากข้อความใดที่ส่งโดยวาลิดัส หรือ ให้กับวาลิดัส

9. ท่านรับทราบและยอมรับว่าลักษณะโดยธรรมชาติของบริการอินเทอร์เน็ต และ/หรือการสื่อสารโทรคมนาคมนั้น อาจทำให้การส่งสัญญาณถูกรบกวน ดักจับ สกัดกั้น (interception) เจาะระบบ (hacking) ผันผวน ไม่ถูกต้อง บกพร่อง มีความเสียหาย มีการสูญเสีย ข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อ การชะงักของการส่งสัญญาณ การส่งสัญญาณล่าช้าหรือล้มเหลว และ/หรือไม่ถูกต้อง การส่งข้อมูลที่บิดเบือนหรือไม่สมบูรณ์ (garbled or incomplete data transmission) วาลิดัสจะไม่รับผิดชอบต่อการเสีย การหยุดชะงัก ความขัดข้อง การปิดหรือการทำงานผิดปกติ (malfunctions) ของระบบการสื่อสารที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความถูกต้อง ความแท้จริง หรือความตรงต่อเวลาของข้อความและธุรกรรมที่อาจส่งไป และไม่รับประกันว่าข้อบกพร่องที่ได้มีการตรวจพบใด ๆ จะได้รับการแก้ไข

10. นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ได้ทำให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ของวาลิดัสด้อยลง สิทธิของวาลิดัสภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะต้องไม่กระทบต่อสิทธิอื่นใดที่มีอยู่ในการรวบรวม จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผย ที่มีอยู่ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว หรือภายใต้กฎหมาย และไม่มีสิ่งใดในที่นี้ที่จะตีความว่าเป็นการจำกัดสิทธิอื่นใดเหล่านี้

เอกสารฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับท่านเฉพาะในกรณีที่ท่านตั้งอยู่หรืออาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น เอกสารนี้อธิบายถึงวิธีที่ บริษัท สยาม วาลิดัส แคปปิตอล จำกัด (“วาลิดัส”) รวบรวม จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และสิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บไว้

วาลิดัส (ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ “เรา” และ “ของเรา”) เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) (“พ.ร.บ.”) และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลอื่นๆที่มีผลบังคับใช้ในประเทศไทย

เจ้าหน้าฝ่ายดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายด้านความเป็นส่วนตัวและการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านข้อมูลของเรานั้นสามารถติดต่อได้ทางอีเมลที่ compcl@siamvalidus.co.th

สิทธิของท่าน

ภายใต้ พ.ร.บ. ท่านมีสิทธิต่อไปนี้

 • เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสำเนาที่เราเก็บไว้
 • ร้องขอให้เราระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ชั่วคราวในบางสถานการณ์
 • คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้สถานการณ์เฉพาะ เช่น เมื่อเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อสื่อสารด้านการตลาดแก่ท่าน
 • ร้องขอให้เราลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้
 • ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านมอบให้เราและเราเก็บไว้ ในรูปแบบที่เหมาะสมที่ระบุโดยท่าน รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอื่น
 • ยื่นร้องเรียนเรา เนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามพ.ร.บ. และ
 • ร้องขอให้เราทำข้อมูลให้ทันสมัย ทำให้สมบูรณ์ หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับท่านให้ถูกต้อง

โปรดทราบว่าสิทธิข้างต้นไม่ใช้สิทธิเด็ดขาดและเรามีสิทธิปฏิเสธคำขอในกรณีมีข้อยกเว้นบังคับกับกรณี

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือท่านต้องการใช้สิทธิที่ระบุไว้ข้างต้นกรุณาติดต่อ compcl@siamvalidus.co.th

วิธีที่เราเก็บรวบรวมข้อมูล

เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยหลายวิธี เช่น

 • จากข้อมูลที่ท่านมอบให้กับเรา เมื่อท่านพบเรา
 • จากข้อมูลเกี่ยวกับท่าน ที่บริษัทหรือตัวกลางของท่านมอบให้เรา
 • เมื่อท่านสื่อสารกับเราทางโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล หรือการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอื่น ในส่วนนี้เราอาจติดตาม บันทึก และจัดเก็บการสื่อสารดังกล่าว
 • เมื่อกรอก (หรือเรากรอกในนามของท่าน) แบบฟอร์มการเข้าเป็นลูกค้ารายใหม่ หรือใบสมัคร หรือแบบฟอร์มอื่น
 • จากตัวแทน ที่ปรึกษา ตัวกลางและผู้ดูแลทรัพย์สินของท่าน
 • จากแหล่งข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชน หรือจากบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นไปโดยปกติธรรมดาเมื่อเราจะต้องทำการตรวจสอบประวัติของท่าน

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้เกี่ยวกับท่าน

 • ชื่อและข้อมูลติดต่อของท่าน เช่น ที่อยู่ที่พัก หรือที่อยู่ประกอบธุรกิจ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน
 • ข้อมูลชีวประวัติซึ่งอาจยืนยันตัวตนของท่าน รวมถึงวันเดือนปีเกิด หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี และหมายเลขหนังสือเดินทาง หรือรายละเอียดบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน ประเทศที่มีภูมิลำเนา และ/หรือสัญชาติของท่าน
 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานะทางการเงินของท่าน เช่นรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์และหนี้สิน แหล่งที่มาของความมั่งคั่ง ตลอดจนรายละเอียดบัญชีธนาคารของท่าน
 • ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์ของท่านในด้านการลงทุน
 • ความเข้าใจในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของท่าน ในการจัดการให้บริการของเรา
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน การศึกษา ครอบครัว หรือสถานะส่วนบุคคล และผลประโยชน์ของท่าน ในกรณีที่เกี่ยวข้อง และ
 • ข้อมูลเพื่อประเมินว่าท่านอาจเป็นตัวแทนของบุคคลผู้อยู่ในข่ายอำนาจทางการเมือง (a politically exposed person) หรือความเสี่ยงในการฟอกเงิน

ฐานสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (นอกเหนือจากความยินยอมจากท่าน) วิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นและผู้ที่เราแบ่งปันข้อมูลด้วย

การปฏิบัติตามสัญญากับท่าน

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพราะจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนที่จะเข้าทำสัญญา

เพื่อการนี้ เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับสิ่งต่อไปนี้

 • เพื่อเตรียมข้อเสนอสำหรับท่านเกี่ยวกับบริการที่เรานำเสนอ
 • เพื่อให้บริการแก่ท่านตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงการสมัครสมาชิก หรือข้อตกลงการจัดการการลงทุนกับท่าน หรือตามที่ตกลงไว้เป็น ประการอื่นใดกับท่านตามแต่ช่วงระยะเวลา
 • เพื่อจัดการกับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะที่ท่านอาจมี
 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา

เพื่อการนี้ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับหรือโอนข้อมูลไปให้

 • ตัวแทน ที่ปรึกษา ตัวกลาง และผู้ดูแลทรัพย์สินของท่าน ที่ท่านแจ้งให้เราทราบ
 • บุคคลภายนอกซึ่งเราว่าจ้างเพื่อช่วยเหลือในการให้บริการแก่ท่าน
 • ที่ปรึกษาวิชาชีพของเราที่จำเป็นสำหรับเราในการขอรับคำแนะนำหรือความช่วยเหลือ หมายรวมถึงทนายความ นักบัญชี ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือด้านประชาสัมพันธ์
 • บุคคลภายนอกอื่น ๆ เช่น ตัวกลางที่เราแนะนำให้ท่าน เราจะแจ้งว่าพวกเขาคือใครก่อนที่เราจะแนะนำท่าน หากทำได้
 • ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลของเรา

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เนื่องจากเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา หรือในบางคราวเมื่อมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลอื่น

เพื่อการนี้ เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับ

 • การจัดอบรมให้กับพนักงานของเราและเพื่อติตตามการปฏิบัติงานของพวกเขา
 • การบริหารและจัดการธุรกิจของเรา รวมถึงการเรียกคืนเงินซึ่งท่านเป็นหนี้เรา และการจัดเก็บรักษา หรือ การวิเคราะห์ทางสถิติ
 • การขอคำปรึกษาเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของเรา เช่น เมื่อเราต้องการคำแนะนำด้านกฎหมายของเรา

เพื่อการนี้ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับ

 • ที่ปรึกษาหรือตัวแทนของเราในกรณีที่จำเป็นสำหรับเราในการขอรับคำแนะนำหรือความช่วยเหลือ
 • บุคคลภายนอกและที่ปรึกษาของพวกเขา ซึ่งบุคคลภายนอกเหล่านั้นกำลังจะซื้อหรือกำลังพิจารณาจะซื้อธุรกิจของเราทั้งหมดหรือบางส่วน

หน้าที่และภาระผูกพันทางกฎหมาย

เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่และภาระผูกพันทางกฎหมายที่เรามีอยู่

เพื่อการนี้ เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อ

 • เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่และภาระผูกพันทางด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ข้อบังคับของเรา เช่น การปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน
 • ตามที่กำหนดโดยหน่วยงานด้านภาษี หรือศาลที่มีเขตอำนาจ หรือหน่วยงานด้านกฎหมาย

เพื่อการนี้ เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับ

 • ที่ปรึกษาของเราในกรณีที่จำเป็นสำหรับเราในการขอรับคำแนะนำหรือความช่วยเหลือ
 • ผู้ตรวจสอบของเราเมื่อมีความจำเป็น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ
 • บุคคลภายนอกที่ช่วยเหลือเราในการตรวจสอบประวัติ
 • หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ที่เรามีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม

การตลาด

เราจะส่งเอกสารทางการตลาดเกี่ยวกับบริการที่คล้ายคลึงกันที่เราให้บริการ รวมถึงข้อมูลอื่นในรูปแบบของการแจ้งเตือน จดหมายข่าว และคำเชิญเข้าร่วมกิจกรรมหรืองานที่เราเชื่อว่าท่านอาจสนใจ

เราจะสื่อสารกับท่านในหลายช่องทาง รวมถึง ทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ อีเมล ข้อความสั้น (SMS) หรือช่องทางดิจิทัลอื่น ๆ

หากท่านไม่ต้องการรับเอกสารทางการตลาดจากเรา ณ เวลาใด กรุณาติดต่อ compcl@siamvalidus.co.th

การโอนหรือการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกประเทศไทย

เมื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กำหนดไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และเนื่องจากที่ตั้งของเราอยู่ที่สิงคโปร์ ข้อมูลนั้นจะถูกโอนออกไปนอกประเทศไทย อย่างไรก็ตามหากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกรวบรวม จัดเก็บ มาจากภายในประเทศไทยเมื่อคราวเริ่มต้น ข้อมูลนั้นจะถูกโอนในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

 • ประเทศที่เราส่งข้อมูลส่วนบุคคลมีระดับการป้องกันที่เพียงพอสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลและการโอนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ
 • ท่านให้ความยินยอมอย่างชัดเจนในกรณีดังกล่าว เมื่อได้รับแจ้งถึงความไม่เพียงพอของระดับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศที่ได้รับโอนข้อมูล หรือ
 • การโอนดังกล่าวกระทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้ หรือ
 • การโอนดังกล่าวกระทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อตอบสนองคำขอของท่านก่อนที่จะเข้าทำสัญญาดังกล่าว หรือ
 • การโอนดังกล่าวทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามหน้าที่หรือภาระผูกพันตามสัญญาเพื่อประโยชน์ของท่าน

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโอนระหว่างประเทศของเรา สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและประเทศที่เกี่ยวข้อง โปรดติดต่อ compcl@siamvalidus.co.th

การเก็บรักษาข้อมูลของท่าน

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่เรามีเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายที่จะกระทำเช่นนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

 • ในกรณีที่เรารวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กำหนดโดยกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน รวมถึงการระบุตัวตน การคัดกรอง และการรายงาน เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไว้เป็นเวลาห้าปีหลังจากการยุติความสัมพันธ์ของเรา เว้นแต่เราจะต้องเก็บข้อมูลนี้ไว้ด้วยข้อกำหนดทางกฎหมายอื่น หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินคดีในศาล หรือ
 • มิฉะนั้น ในกรณีส่วนใหญ่ เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเจ็ดปีหลังจากการยกเลิกความสัมพันธ์ทางสัญญาหรือยุติความสัมพันธ์อื่น ๆ ของเรากับท่าน ในกรณีที่มีการใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ เกิดขึ้นจากการให้บริการของเราให้กับท่าน
Privacy Policy

This privacy policy (“Privacy Policy”) forms a part of the terms and conditions governing your relationship with Siam Validus Capital Co., Ltd., whose registered office is located 1 Siam Cement Road, Bangsue, Bangkok, represented by [__] in his/her capacity as authorized director. (“Validus”) and its related corporations and should be read in conjunction with any of the terms and conditions entered into between you and Validus.

“Personal Data” in this Privacy Policy means data which enables an individual to be identified including, but not limited to, information such as names, contact details, addresses and other identification details of users who access or use Validus’ website (the “Website”), or any of the services provided by Validus (the “Services”) through an online platform (the “Platform”) accessible through the Website or any of the Services, signatures, answers to questions intended for security verification, emergency contact numbers or call back contact details provided or made available to us when any user accesses or use the Website, Platform or the Services.

1. We may make changes to this Privacy Policy from time to time and post a revised version on this website, which shall be effective immediately upon such posting. We are under no obligation to separately inform you of any such revision. Your continued access of this website after the revised Policy has taken effect will constitute your unconditional acceptance of such revised Policy. All communications, transactions and dealings with Validus will be subject to the latest version of this Privacy Policy in force at the relevant time.

2. From time to time, Validus may collect Personal Data from (a) users, (b) third parties, including user’s beneficial owners, partners, directors, officers or authorised signatories, employees, customers, payors, payees, guarantors, other security providers and other natural persons related to that user (the “Relevant Individuals”) and/or (c) publicly available sources including credit bureaus, Personal Data about users, Relevant Individuals and related parties in connection with the access and use of the Website, Platform or any of the Services to provide more personalised service for our users. This may include:

2.1. the use of cookies in the Website, Platform and in the provision of the Services;

2.2. collection of information in relation to the devices (including device operating system, hardware version, settings, file and software names and types and device identifiers, device location, connection information such as the name of the ISP or mobile operator through which the Platform is accessed, browser type and IP address) which are used to access the Website or the Platform.

3. Should you provide Validus any Personal Data of yourself or others:

(a) you represent and warrant to Validus that (i) each individual (including yourself) whose Personal Data has been provided to us, has been notified of the purposes for which data will be collected, processed, used or disclosed; and (ii) such individual’s consent for the collection, processing, use and disclosure of such Personal Data by Validus has been obtained and authorised by such individual.

(b) you shall notify us immediately upon becoming aware of any withdrawal by any individual of his/her consent to the collection, processing, use and/or disclosure by Validus of his/her Personal Data provided to Validus. The withdrawal of such consent may affect the services which Validus is able to provide to you, such individual and/or the corporate you represent (including possible termination of your contractual relationship with us, subject to termination provisions relating to registered users and may be deemed a breach of your representation and undertakings to us).

(c) you shall ensure at all times that any information provided (including any Personal Data) to us is correct, accurate and complete, and that any consent given in relation to Personal Data shall, subject to all applicable laws and regulations, survive incapacity, bankruptcy or insolvency of any such individual and the termination or expiration of any account in connection with the use of the Platform.

4. Personal Data submitted or collected by Validus may be used by Validus for any of its business purposes, including (the “Purposes”):

(a) to operate, administer any account and to provide Services to any user through the Platform including, but not limited to, facilitating the transfer of funds, maintaining accurate “know your customer” information, to verify the identities or authorities of users and/or their representatives who contact Validus or may be contacted by Validus, to carry out or respond to requests, questions or instructions from users and/or their representatives, and to perform risk modelling or analysis;

(b) to facilitate transactions on the Platform or in connection with the Services (including for any third party insurance, escrow account and other Services related matters);

(c) to comply with the Terms of Use, this Privacy Policy and any other terms and conditions as may be stipulated by Validus from time to time and at any time;

(d) to verify the identity or authority of users and/or representatives of users and/or to pursuant to current Validus security procedures or internal procedures;

(e) in the assessment and evaluation of viability, credibility, suitability, eligibility and identity of users in connection with the Platform, the Services, and/or any other documents entered into or agreed to by such Registered Users;

(f) to carry out, monitor and analyse Validus’ business;

(g) for the marketing, promoting or advertisement of products and services (including any co-branded products or services) which we think you may be interested in;

(h) as part of, or in connection with, any sale, merger, or similar change of Validus’ business;

(i) for customer feedback and complaints or legal purposes in enforcing Validus’ rights, drafting and reviewing of documents, procuring legal advice and dispute resolution;

(j) to comply with any applicable laws, rules, or regulations in any country;

(k) to detect, prevent and investigate fraud, crime, offences, money-laundering, counter-terrorist financing and bribery; and

(l) purposes reasonably related to the aforesaid.

5. Validus may retain Personal Data for so long as one or more of the purpose for which it was collected remains valid, where required by regulation or law (national or international), or as required by its own record retention policies or own business purposes.

6. Validus may from time to time also disclose Personal Data for any of the Purposes to Validus’ shareholders, directors, officers and employees and the following parties (whether inside or outside of Thailand):

(a) any agent, contractor, or third party service provider who provides banking, remittance, administrative, mailing, telecommunications, call centers, business process, travel, visa, knowledge management, human resource, data processing, information technology, computer, payment, debt collection, credit reference checks or securities clearing or risk modelling or analysis or other services to Validus in connection with the business operations of Validus and/or the Website, Platform or any of the Services;

(b) any person or entity employed by or on behalf of Validus or is a part of or related to any group of companies of which Validus forms part or is affiliated to;

(c) any person or entity to whom Validus is under an obligation or otherwise required to make disclosure pursuant to any applicable laws and regulations, including disclosure to courts, tribunals, and/or legal, regulatory, tax and government authorities and stock exchanges;

(d) any party giving or proposing to give a guarantee or third party security to guarantee or secure the obligations of any user;

(e) any party for purposes of conducting checks with the Do Not Call Registry;

(f) any party for purposes of meeting or complying with Validus’ internal policies and procedures and any applicable rules, laws, regulations, codes of practice or guidelines, orders or requests issued by any court, legal or regulatory bodies (both national and international) (including but not limited to disclosures to regulatory bodies, conducting audit checks or any investigations);

(g) any actual or proposed assignee of Validus or transferee of Validus’ rights in respect of all or any part of the assets or business of Validus; and

(h) any credit bureau (including without limitation National Credit Bureau Co., Ltd.) as well as the members of such credit bureau and other relevant third parties in connection with the use of the Platform (e.g. banks, financial intermediaries, insurers, reinsurers, escrow agents and other P2P platforms).

7. Without prejudice to the foregoing, Validus may disclose Personal Data to any person or entity to whom Validus is under an obligation or otherwise required to make disclosure pursuant to any applicable laws and regulations, including disclosure to courts, tribunals, and/or legal, regulatory, tax and government authorities in Thailand or otherwise.

8. Validus may from time to time send you and/or the Relevant Individuals email messages or short message service (“SMS”) to mobile phones based on Personal Data provided to us. We do not guarantee that these messages will be completely secure. Under no circumstance will Validus be liable for any damages incurred or sustained by you or the Relevant Individuals in connection with or arising from any such messages transmitted by Validus or to Validus.

9. You acknowledge and accept that the inherent nature of the internet and/or telecommunications services is such that transmissions may be subject to interruption, interception, hacking, fluctuation, inaccuracy, defect, corruption, loss, connection error, transmission blackout, delayed or failed transmission and/or incorrect, garbled or incomplete data transmission. Validus will not be liable for breakdown, interruption, failure, closure or malfunctions in communications facilities not under its control that may affect the accuracy, authenticity or timeliness of messages and transactions that may be sent and does not warrant that any identified defect will be corrected.

10. This Privacy Policy does not derogate from any of Validus’ terms and conditions. Validus’ rights under this Privacy Policy shall be without prejudice to other rights of collection, use and disclosure available pursuant to the such terms and conditions or under the law and nothing herein is to be construed as limiting any of these other rights.

This notice applies to you only if you are located or residing in Thailand. It explains how Siam Validus Capital Co., Ltd. (“VALIDUS”) collects, uses and discloses your personal data, and your rights in relation to the personal data it holds.

Validus (in this Privacy Notice, “us”, “we” and “our”) is the data controller of your personal data and is committed to complying with the Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019) (the “PDPA”) and any locally Thailand applicable data protection laws.

Our Privacy and Data Compliance Officer is contactable by email at compcl@siamvalidus.co.th

Your rights

Under the PDPA, you have the following rights:

 • To obtain access to, and copies of, the Personal Data that we hold about you;
 • To require that we suspend the processing of your Personal Data in certain situations;
 • To object to the processing of your Personal Data under specific circumstances, such as when we process your Personal Data for sending you marketing communications;
 • To require us to erase, destroy or anonymize your Personal Data;
 • To receive from us the Personal Data we hold about you which you have provided to us, in a reasonable format specified by you, including for the purpose of you transmitting that personal data to another data controller;
 • To lodge a complaint against us for non-compliance with the PDPA; and
 • To require us to update, complete or correct the Personal Data we hold about you.

Please note that the above rights are not absolute, and we may be entitled to refuse requests where exceptions apply.

If you have any questions about how we use your Personal Data, or you wish to exercise any of the rights set out above, please contact compcl@siamvalidus.co.th

How we collect your data

We collect your Personal Data in a number of ways, for example:

 • From the information you provide to us when you meet us;
 • From information about you provided to us by your company or an intermediary;
 • When you communicate with us by telephone, fax, email or other forms of electronic communication. In this respect, we may monitor, record and store any such communication;
 • When you complete (or we complete on your behalf) client on-boarding or application or other forms;
 • From your agents, advisers, intermediaries, and custodians of your assets;
 • From publicly available sources or from third parties, most commonly where we need to conduct background checks about you.

The categories of personal data we collect

We may collect the following categories of personal data about you:

 • Your name and contact information such as your home or business address, email address and telephone number;
 • Biographical information which may confirm your identity including your date of birth, tax identification number and your passport number or national identity card details, country of domicile and/or your nationality;
 • Information relating to your financial situation such as income, expenditure, assets and liabilities, sources of wealth, as well as your bank account details;
 • Information about your knowledge and experience in the investment field;
 • An understanding of your goals and objectives in procuring our services;
 • Information about your employment, education, family or personal circumstances, and interests, where relevant; and
 • Information to assess whether you may represent a politically exposed person or money laundering risk.

The basis for processing your Personal Data (other than with your consent), how we use that Personal Data and whom we share it with.

Performance of a contract with you

We process your Personal Data because it is necessary for the performance of a contract to which you are a party or in order to take steps at your request prior to entering into a contract.

In this respect, we use your Personal Data for the following:

 • To prepare a proposal for you regarding the services we offer;
 • To provide you with the services as set out in subscription agreements or investment management agreements with you or as otherwise agreed with you from time to time;
 • To deal with any complaints or feedback you may have;
 • For any other purpose for which you provide us with your Personal Data.

In this respect, we may share your Personal Data with or transfer it to the following:

 • Your agents, advisers, intermediaries, and custodians of your assets who you tell us about;
 • Third parties whom we engage to assist in delivering the services to you;
 • Our professional advisers where it is necessary for us to obtain their advice or assistance, including lawyers, accountants, IT or public relations advisers;
 • Other third parties such as intermediaries who we introduce to you. We will wherever possible tell you who they are before we introduce you;
 • Our data storage providers.

Legitimate interests

We may also process your Personal Data because it is necessary for our legitimate interests, or sometimes where it is necessary for the legitimate interests of another person.

In this respect, we use your Personal Data for the following:

 • Training our staff or monitoring their performance;
 • For the administration and management of our business, including recovering money you owe to us, and archiving or statistical analysis;
 • Seeking advice on our rights and obligations, such as where we require our own legal advice;

In this respect we will share your Personal Data with the following:

 • Our advisers or agents where it is necessary for us to obtain their advice or assistance;
 • With third parties and their advisers where those third parties are acquiring, or considering acquiring, all or part of our business.

Legal obligations

We may also process your Personal Data for our compliance with a legal obligation which we are under.

In this respect, we will use your personal data for the following:

 • To meet our compliance and regulatory obligations, such as compliance with anti-money laundering laws;
 • As required by tax authorities or any competent court or legal authority.

In this respect, we will share your Personal Data with the following:

 • Our advisers where it is necessary for us to obtain their advice or assistance;
 • Our auditors where it is necessary as part of their auditing functions;
 • With third parties who assist us in conducting background checks;
 • With relevant regulators or law enforcement agencies where we are required to do so.

Marketing

We will send you marketing about similar services we provide, as well as other information in the form of alerts, newsletters and invitations to events or functions which we believe might be of interest to you.

We will communicate this to you in a number of ways including by post, telephone, email, SMS or other digital channels.

If you object to receiving marketing from us at any time, please contact compcl@siamvalidus.co.th

Transfer and processing of your personal data outside Thailand

When processing your personal data as set out in this Privacy Notice and based on our location in Singapore, it will have been transferred outside Thailand. However, if your personal data is originally collected from within Thailand it will only be transferred on one of the following bases:

 • the country that we send the personal data to has an adequate level of protection for personal data and the transfer complies with the criteria set out by the Personal Data Protection Committee; or
 • you have explicitly consented to the same upon being informed of the inadequacy of the personal data protection level of the receiving country; or
 • such transfer is made for the purpose of compliance with applicable laws and regulations; or
 • such transfer is made for the purpose of performance of a contract to which you are a party or to meet your request prior to the execution of such contract; or
 • such transfer is made for the purpose of performing contractual obligations for your benefits.

To find out more about international transfers by us of your personal data and the countries concerned, please contact compcl@siamvalidus.co.th

Retention of your data

We will only retain your personal data for as long as we have a lawful reason to do so. In particular:

 • where we have collected your personal data as required by anti-money laundering legislation, including for identification, screening and reporting, we will retain that personal data for five years after the termination of our relationship, unless we are required to retain this information by another law or for the purposes of court proceedings; or
 • otherwise, we will in most cases retain your personal data for a period of seven years after the termination of our contractual or other relationship with you in case any claims arise out of the provision of our services to you.