นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บังคับใช้กับความสัมพันธ์ของ ท่านในฐานะผู้ใช้บริการระบบเสนอขายและลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง (“ผู้ใช้บริการ”) และบริษัท สยามวาลิดัส แคปปิตอล จำกัด (“สยามวาลิดัส”) โดยผู้ใช้บริการควรอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ควบคู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ทำขึ้นระหว่าง ผู้ใช้บริการและสยามวาลิดัส

สยามวาลิดัสอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตามแต่ละระยะเวลา โดยสยามวาลิดัสจะประกาศนโยบายฉบับแก้ไข ผ่านทางแพลตฟอร์ม โดยให้มีผลทันทีเมื่อมีการประกาศ ทั้งนี้สยามวาลิดัสไม่จำต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงการแก้ไขดังกล่าว ล่วงหน้า การที่ผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการและใช้แพลตฟอร์มของสยามวาลิดัสต่อไปหลังจากการประกาศนโยบายที่แก้ไข จะถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับนโยบายที่แก้ไขแล้วโดยไม่มีเงื่อนไข ดังนั้นการสื่อสาร การทำธุรกรรม และความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้บริการและ สยามวาลิดัสทั้งหมดจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับล่าสุดที่มีผลบังคับใช้ในเวลานั้น

ข้อมูลส่วนบุคคล” ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หมายถึงข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของบุคคลได้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูล เช่น ชื่อ รายละเอียดการติดต่อ ที่อยู่ เอกสารการระบุตัวตนและรายละเอียดการระบุตัวตนอื่นของผู้ใช้บริการที่เข้าถึง ใช้และ อาจกรอกให้แก่ สยามวาลดัส ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของสยามวาลิดัส (“แพลตฟอร์ม”) หรือผ่านการติดต่อเพื่อใช้บริการอื่นที่ จัดให้มีขึ้นโดยสยามวาลิดัส (“บริการ”)

เจ้าของข้อมูลที่จะมีการประมวลผลข้อมูล

สยามวาลิดัสอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของ (ก) ผู้ใช้บริการที่เป็นบุคคลธรรมดา และ (ข) บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการที่ เป็นนิติบุคคล ซึ่งอาจรวมถึง ข้อมูลของผู้ถือหุ้น กรรมการ เจ้าหน้าที่ หรือผู้มีอำนาจลงนาม ลูกจ้าง ลูกค้า ผู้ชำระเงิน ผู้รับชำระเงิน ผู้ค้ำประกัน ผู้ให้หลักประกัน และ บุคคลธรรมดาอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการนิติบุคคลนั้น (“บุคคลที่เกี่ยวข้อง”)

วิธีที่สยามวาลิดัสเก็บรวบรวมข้อมูล

สยามวาลิดัสรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการโดยหลายวิธี เช่น

 • จากข้อมูลที่ผู้ใช้บริการมอบให้แก่ สยามวาลิดัสผ่านแพลตฟอร์ม หรือเมื่อมีการติดต่อพบปะกันระหว่างพนักงานของสยามวาลิดัสและผู้ใช้บริการ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 • จากข้อมูลที่บริษัทต้นสังกัดหรือตัวกลาง ที่ปรึกษา หรือตัวแทนอื่นใดของผู้ใช้บริการ มอบให้แก่สยามวาลิดัส
 • เมื่อผู้ใช้บริการสื่อสารกับสยามวาลิดัสทางโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล หรือการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอื่น ซึ่งสยามวาลิดัสอาจติดตาม บันทึก และจัดเก็บการสื่อสารดังกล่าว
 • จากผู้ให้บริการภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันการเงินในฐานะธนาคารผู้ดูแลผลประโยชน์
 • จากแหล่งข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชน หรือจากบุคคลภายนอก รวมถึงฐานข้อมูลของหน่วยงานราชการ เครดิตบูโร หรือผู้ให้บริการฐานข้อมูลการยืนยันตัวตน ซึ่งบริษัทอาจเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อการตรวจสอบตัวตนและคุณสมบัติของผู้ใช้บริการหรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

หากผู้ใช้บริการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวข้องแก่ สยามวาลิดัส (ก) ผู้ใช้บริการรับรองและรับประกันต่อสยามวาลิดัส ว่า เจ้าของข้อมูลแต่ละบุคคลซึ่งผู้ใช้บริการได้จัดส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่สยามวาลิดัส ได้รับแจ้งเกี่ยวกับจุดประสงค์ที่จะรวบรวม จัด เก็บ ประมวลผล ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล และ/หรือได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวในการรวบรวม จัดเก็บ ประมวลผล ใช้และ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่สยามวาลิดัสจะดำเนินการภายใต้นโยบายฉบับนี้แล้ว (ข) ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งสยามวาลิดัสทันทีเมื่อ ทราบถึงการถอนความยินยอมโดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมดังกล่าว ทั้งนี้ผู้ใช้บริการต้องรับทราบว่า การถอน ความยินยอมดังกล่าวอาจส่งผลต่อบริการที่สยามวาลิดัสสามารถมอบให้แก่ผู้ใช้บริการ ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการที่ระบุไว้ (ค) ผู้ใช้ บริการต้องทำให้เป็นที่แน่ใจว่า ขอมูลใด ๆ (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล) ที่ให้ไว้กับสยามวาลิดัสนั้นถูกต้อง แม่นยำ และสมบูรณ์

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่สยามวาลิดัสเก็บรวบรวม

สยามวาลิดัสอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้เกี่ยวกับผู้ใช้บริการ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

 • ชื่อนามสกุล และข้อมูลติดต่อของผู้ใช้บริการ เช่น ที่อยู่ตามเอกสารแสดงตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ที่อยู่อาศัยปัจจุบัน ที่ อยู่ในประเทศตามสัญชาติ สถานที่ทำงาน ที่อยู่ของสถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ข้อมูลบนเอกสารแสดงตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการ บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (ซึ่งรวมถึงการดึงข้อมูล ด้วยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี card reader หรือ NFC) รวมถึงสำเนา หรือรูปถ่ายของเอกสารดังกล่าว
 • ข้อมูลรายละเอียดของผู้ใช้บริการตามที่สยามวาลิดัสต้องเก็บ รวบรวม ใช้ เพื่อการดำเนินกระบวนการยืนยันตัวตน และการ ประเมินความเสี่ยงทางด้านการฟอกเงิน รวมถึงวันเดือนปีเกิด ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานะทางการเงินของผู้ใช้บริการ เช่น แหล่งที่มาของรายได้และรายจ่าย ประเทศที่มาของรายได้ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ข้อมูลสมุดบัญชีธนาคารของผู้ใช้บริหาร ชื่อ บัญชี เลขที่บัญชี ธนาคารของบัญชี สาขาธนาคารของบัญชี รูปภาพหน้าสมุดบัญชี รายการทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยประมาณ หนังสือรับรองเงินเดือน สลิปเงินเดือน หรือหลักฐานแสดงรายได้อื่น หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ปรากฎในเอกสารอื่นที่ใช้สำหรับการยืนยันคุณสมบัตและความสามารถในการลงทุนของผู้ใช้บริการ เป็นต้น
 • ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ซึ่งผู้ใช้บริการบุคคลธรรมดาต้องถ่ายภาพในลักษณะที่เป็น Live Selfie และระบบจะทำดำเนินการ ตรวจสอบเปรียบเทียบยืนยันใบหน้าของผู้ใช้บริการบุคคลธรรมดา เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของสยามวาลิดัส ในการยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการบุคคลธรรมดาดังกล่าว
 • ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์ของผู้ใช้บริการในด้านการลงทุน วัตถุประสงค์ของผู้ใช้บริการ ในการจัดการให้บริการ ของสยามวาลิดัส
 • ข้อมูลธุรกรรมทั้งหมดที่ผู้ใช้บริการอาจใช้บริการผ่านแพลตฟอร์มของสยามวาลิดัส ได้แก่ ข้อมูลการสมัคร ข้อมูลบัญชีชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่านสำหรับการใช้บริการของสยามวาลิดัส ข้อมูลในการทำธุรกรรมใดผ่านบัญชีผู้ใช้งานดังกล่าว ข้อมูลการลงลายมือ ชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลคำสั่งจองซื้อหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ข้อมูลการโอนหรือรับโอนหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง รายละเอียดธุรกรรม วัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม ประวัติการทำธุรกรรม รายละเอียดและประวัติการชำระเงิน ข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นต้น
 • ข้อมูลของบุคคลที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้บริการนิติบุคคล ที่สยามวาลิดัสจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม ใช้ เพื่อประโยชน์ในการประเมิน ความเหมาะสม และความสามารถในการออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ผ่านแพลตฟอร์มของสยามวาลิดัส ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลการ ยืนยัน ตัวตนของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลคุณสมบัติ ชีวประวัติ ข้อมูลอื่นจากการสัมภาษณหรือติดตอสอบถามระหว่างสยามวาลิดัส และบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าว
 • ข้อมูลทางเทคนิค ของอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้สำหรับการใช้บริการแพลตฟอร์มของสยามวาลิดัส เช่น ข้อมูลอุปกรณ์หรือ เครื่องมือที่ใช้เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มของบริษัท หมายเลขประ จำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP address หรือ Mac address) คุกกี้ (Cookies ID) เว็บบีคอน (Web beacon) รหัสประจำอุปกรณ์ (Device ID) เป็นต้น

วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ ซึ่งสยามวาลิดัสเก็บ รวบรวม และใช้จากผู้ใช้บริการ อาจถูกใช้โดยสยามวาลิดัส เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้

 • การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของสยามวาลิดัส ในฐานะผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ คราวด์ฟันดิง รวมถึงเพื่อการลงทุนหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงภายใต้กำกับของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และหน่วยงานภายใต้กำกับของกฎหมายอื่น ซึ่งต้องมีหน้าที่ ดังนี้
  • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหรือเอกสาร การพิสูจน์และยืนยันตัวบุคคล การตรวจสอบสถานะของลูกค้านิติบุคคล การตรวจสอบคุณสมบัติ (ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบคุณสมบัติความเป็นผู้ลงทุน ซึ่งอาจได้รับข้อมูลจากบริษัทอื่นในกลุ่ม ธุรกิจทางการเงิน) กระบวนการทำความรู้จักลูกค้า (know-your-customer (KYC)) และตรวจสอบสถานะลูกค้า (customer due diligence (CDD))
  • การตรวจสอบสถานะ (Due Diligence) และความเหมาะสมในการใช้บริการของสยามวาลิดัส ซึ่งในการดำเนิน กระบวนการตรวจสอบสถานะนี้ สยามวาลิดัสอาจมีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ของผู้ใช้บริการนิติบุคคลในหลายรปแบบ เช่น การสัมภาษณ์ หรือการตรวจสอบเอกสารต่างๆ ซึ่งอาจรวมเนื้อหาข้อมูล ส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าว
  • การจัดทำเอกสารบัญชี ภาษีของสยามวาลิดัส รวมถึงการอำนวยความสะดวกในการให้บริการการเสียภาษีให้แก่ ผู้ใช้ บริการที่เกี่ยวข้อง
  • การปฏิบัติตามคำสั่งศาล คำสั่งของหน่วยงานรัฐ หน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแล เจ้าพนักงานของรัฐที่มีอำนาจอื่นที่ สยามวาลิดัสจำเป็นต้องปฏิบัติตามทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงประกาศและระเบียบที่ออกตามกฎหมาย ดังกล่าว ทั้งที่ใช้บังคับอยู่แล้วในขณะนี้ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติม หรือที่จะมีขึ้นต่อไปในอนาคต
 • การปฏิบัติตามสัญญากับผู้ใช้บริการ ซึ่งผู้ใช้บริการเป็นคู่สัญญากับสยามวาลิดัส หรือเพื่อดำเนินการตามคำขอของผู้ใช้บริการ ก่อนที่จะเข้าทำสัญญา ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหน้าที่ ดังนี้
  • การให้คำปรึกษา คำแนะนำ และ/หรือ ข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริการของสยามวาลิดัส การวิเคราะห์และประเมินความต้องการของผู้ใช้บริการตามที่ผู้ใช้บริการอาจติดต่อหรือร้องขอจากสยามวาลิดัส
  • การติดต่อประสานงานระหว่างการดำเนินธุรกรรม การใช้บริการของสยามวาลิดัส ตั้งแต่เริ่มต้นจนดำเนินธุรกรรมทั้งหมดสำเร็จ ภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการที่สยามวาลิดัสกำหนดไว้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การติดต่อประสานงาน ผู้ใช้บริการที่มีฐานะเป็นผู้ออกและเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง และผู้ใช้บริการที่เป็นผู้ลงทุน ระหว่างกระบวนการเสนอ ขายและจองซื้อหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง จนถึงการส่งมอบหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง รวมถึงการติดต่อประสานงานเพื่อการให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องของสยามวาลิดัส เช่น การประสานงานการลงทุน การบริหารจัดการบัญชีการใช้งาน การเปลี่ยนแปลงข้อมูล การชำระเงิน การเรียกเก็บเงิน การยืนยันบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม
  • การอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมบนแพลตฟอร์มหรือที่เกี่ยวข้องกับบริการ ร่วมกับผู้ให้บริการภายนอก เช่น ผู้ ให้บริการบัญชีเพื่อดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (escrow account) และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • การติดตามและตรวจสอบการดำเนินธุรกรรมผ่านทางแพลตฟอร์มของสยามวาลิดัส เช่น การใช้งานหรือดำเนินธุรกรรม ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีการใช้งาน การเปลี่ยนแปลงข้อมูล การใช้งานระบบ การตรวจสอบและการยืนยันการทำ ธุรกรรม การตรวจสอบและปรับปรุงรายการธุรกรรม การจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม เพื่อประโยชน์ใน การติดตามและตรวจสอบย้อนหลังโดยผู้ใช้บริการเอง
  • การปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาอื่นที่สยามวาลิดัสอาจมี ซึ่งอาจรวมถึงการติดตามและติดต่อประสานงานกับผู้ใช้บริการ เพื่อรับประกันการปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมดของผู้ใช้บริการให้สมบูรณ์ ภายใต้กรอบกฎหมาย และเงื่อนไข ข้อตกลงที่ไดมีการลง นามระหว่างสยามวาลิดัสและผู้ใชบริการ เช่น การจัดการกับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะที่ผู้ใช้บริการอาจมี
 • การรักษาสิทธิประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของสยามวาลิดัส โดยไม่กระทบสิทธิของผู้ใช้บริการในฐานะเจ้าของข้อมูลมาก เกินสมควร ซึ่งอาจรวมถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถประสงค์ ดังนี้
  • การจัดอบรมให้แก่พนักงานของสยามวาลิดัสและเพื่อติตตามการปฏิบัติงานของพวกเขา
  • การจัดการความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างสยามวาลิดัสและผู้ใช้บริการ การจัดการหรือการสอบสวนขอร้องเรียนหรือข้อ พิพาทใดๆ การแก้ไขปัญหา การติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการ การยกเลิกการบริการ รวมถึงการติดตาม ธุรกรรมที่อาจมีความเสี่ยงต่อการประกอบธุรกิจโดยรวมของสยามวาลิดัส
  • การพิจารณาและแบ่งกลุ่มผู้ใช้บริการ เพื่อการนำส่งข้อเสนอบริการ หรือการเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่ตรงความต้องการได้ โดยเฉพาะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการประเภทเดียวกัน/ใกล้เคียงกับที่ผู้ใช้บริการมีอยู่กับสยามวาลิดัส
  • การวิเคราะห์ วิจัย และ/หรือจัดทำข้อมูลทางสถิติ เพื่อใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงบริการภายในสยามวาลิดัสเอง เช่น การวิเคราะห์ วิจัย วิจัยการตลาด จัดทำข้อมูลทางสถิติ การจัดทำรายงานสำหรับการใช้ภายในสยามวาลิดัส การจัดทำแบบจำลอง และ/หรือการศึกษา วิเคราะห์ และติดตามสดส่วน Portfolio รวม
  • การดำเนินงานอื่น ๆ เพื่อการปกป้องคุ้มครองสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของสยามวาลิดัส เช่น การจัดทำฐานข้อมูล ผู้ใช้บริการ การเก็บบันทึกข้อมูลลงระบบหรือฐานข้อมูล การสำรวจและประเมินความพึงพอใจภายหลังใช้บริการ การ จัดการงานเอกสาร การบังคับสิทธิตามกฎหมายหรือตามสัญญารวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดตามทวงถามจำนวนเงิน ใดๆ ทั้งหมดที่ติดค้างต่อสยามวาลิดัส การดำเนินคดีหรือกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การติดตามการปฏิบัติตามระเบียบภายในบริษัท การจัดการเหตุการณ์กระทำผิดต่อกฎหมาย หรือเหตุการณ์ต้องสงสัย (เชน การทุจริต การฟอกเงิน การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง การก่ออาชญากรรม การละเมิดทรัพย์สินทาง ปัญญา ซึ่งรวมถึง การวางแผนการจัดการ การตรวจสอบ การเฝ้าระวัง การเก็บหลักฐาน การรายงาน และ/หรือ การ ดำเนินการตรวจจับ) การบริหารความเสี่ยง การกำกับตรวจสอบ การตรวจสอบบันทึกทรัพย์สินและฐานข้อมูล ด้าน ความเสี่ยงธุรกิจต่อสยามวาลิดัส การบริหารจัดการภายในองค์กร การป้องกัน ตรวจจับ และสอบสวนการฉ้อโกง การ ประพฤติมิชอบ หรือกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 • กรณีได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ สยามวาลิดัสอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ผู้ใช้บริการได้ให้ความยินยอมเพื่อวัตถุประ สงค์เฉพาะ ได้แก่
  • การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนที่สยามวาลิดัสจำเป็นต้องประมวลผลเพื่อการ ยืนยันตัวตน
  • การดำเนินการส่งข้อมูลทางการตลาด ประชาสัมพันธ์ การนำส่งข้อเสนอผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ สทธิพิเศษในการเข้า ร่วมกิจกรรมที่สยามวาลิดัส พันธมิตรทางธุรกิจ และ/หรือนติบุคคลอื่นจัดขึ้น รวมถึงการนำส่งข่าวสาร คำแนะนำที่เป็น ประโยชน์และโปรโมชั่นที่เหมาะสมแก่ผู้ใช้บริการ

การโอนหรือการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการนอกประเทศไทย

สยามวาลิดัสอาจมีความจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ไปยังบริษัทในเครือที่อยู่ต่างประเทศ เช่น การส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปเก็บไว้บนระบบคราวด์หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ โดยสยามวาลิดัสจะรับประกันการรักษา ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการส่งต่อ เปิดเผยหรือโอนไปต่างประเทศ โดยเฉพาะของประเทศปลายทางที่รับข้อมูลส่วน บุคคลจากสยามวาลิดัส

การเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการ

สยามวาลิดัสจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ตราบเท่าที่สยามวาลิดัสมีเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายที่จะกระทำเช่นนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เก็บไว้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเพื่อประโยชน์ในการให้บริการและการ ปกป้องสิทธิอันชอบด้วยกฎหมาย สยามวาลิดัสจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเป็นระยะเวลา 7 ปีหลังจากการยกเลิก ความสัมพันธ์ทางสัญญาหรือยุติความสัมพันธ์อื่นของสยามวาลิดัสกับผู้ใช้บริการ

การส่งต่อเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการไปให้แก่บุคคลภายนอก

สยามวาลิดัสอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบคคลเป็นครั้งคราวให้แก่บุคคลภายนอก ต่อไปนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ของสยามวาลิดัส

 • ผู้ใช้บริการรายอื่นที่เกี่ยวข้องในกระบวนการออกและเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง โดยเฉพาะ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ของบุคคลที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้บริการ ที่เป็นผู้ออกและเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงให้แก่ ผู้ใช้บริการที่เป็นผู้ลงทุนเพื่อการพิจารณาการลงทุน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่เป็นผลงทุน ให้แก่ ผู้ใช้บริการที่เป็นผู้ออกและเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง เพื่อการจัดทำและส่งมอบใบหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง และการตดต่อประสานงานระหว่างกันเพื่อการปฏิบัติ ธุรกรรมภายใต้เอกสารการเสนอขายหุ้นกู้และเอกสารข้อกำหนดสิทธิที่เกี่ยวข้อง
 • ตัวแทน ผู้รับเหมา หรือผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก ที่ให้บริการฐานข้อมูลทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ให้บริการด้านการ ธนาคาร การบริหารจัดการธุรกิจ การส่งจดหมายหรือเอกสาร โทรคมนาคม ศูนย์ประสานงานบริการและการติดต่อ (call centers) กระบวนการทางธุรกิจ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การชำระเงิน (รวมถึงผู้ให้บริการบัญชีเพื่อการดูแลผลประโยชน์) การติดตามทวงถามเพื่อการชำระหนี้ การตรวจสอบการอ้างอิงด้านเครดิต หรือการสร้างแบบจำลองหรือการวิเคราะห์ความ เสี่ยง หรือบริการอื่นให้แก่สยามวาลิดัส และที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของสยามวาลิดัส และการทำงานของแพลตฟอร์ม หรือบริการอื่นใด
 • บุคคลหรือนิติบุคคล ที่สยามวาลิดัสมีหน้าที่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูล ตามกฎหมายและข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้ รวมถึงการ เปิดเผยต่อศาล อนุญาโตตุลาการ และ/หรือ หน่วยงานของรัฐด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ภาษี โดยเฉพาะให้แก่ หน่วยงานกำกับดูแลตามกรอบนโยบายที่กำหนดไว้
 • ผู้ได้รับโอนสิทธิและหน้าที่ของสยามวาลิดัส ในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือธุรกิจของสยามวาลิดัส ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
 • บุคคลภายนอกอื่นใด ที่ผู้ใช้บริการกำหนดและแจ้งให้ความยินยอมแก่สยามวาลิดัส ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ บริการให้แก่บุคคลดังกล่าว

สิทธิของผู้ใช้บริการ

สยามวาลิดัสเคารพสิทธิของผู้ใช้บริการ ในสิทธิตามกฎหมายที่ผู้ใช้บริการอาจมีเหนือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ภายใต้การคุ้ม ครองของสยามวาลิดัส โดยผู้ใช้บริการสามารถขอใช้สิทธิต่าง ๆ ได้ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย ซึ่งสิทธิดังกล่าวได้แก่ (1) สิทธิขอถอนความยินยอม: เมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอยู่กับสยามวาลิดัส แต่การถอนความยินยอมของ ผู้ใช้บริการจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ได้กระทำขึ้นก่อนการถอน ความยินยอม (2) สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล (3) สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล ในกรณีที่สยามวาลิดัสได้จัดทำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบให้ สามารถอ่านหรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ   เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค (4) สิทธิขอคัดค้านการประมวลผล (5) สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวได้ หากผู้ใช้บริการเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเห็นว่า สยามวาลิดัสหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ (6) สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล ในกรณีที่อยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้านของผู้ใช้บริการ หรือเป็นกรณีที่เป็นข้อมูล ส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือทำลายเนื่องจากถูกเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (7) สิทธิขอใหแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผด หรือ (8) สิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากผู้ใช้บริการเชื่อว่า การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเป็น การกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สามารถ Download แบบฟอร์มการใช้สิทธิได้ที่นี่

 

หากผู้ใช้บริการมีคำถามเกี่ยวกับวิธีที่สยามวาลิดัสใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ หรือผู้ใช้บริการต้องการใช้สิทธิที่ระบุไว้ข้างต้น กรุณาติดต่อ compcl@siamvalidus.co.th