ข้อกำหนดการใช้งาน

การเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัท สยาม วาลิดัส แคปิตอล จำกัด (“สยามวาลิดัส”) (“เว็บไซต์”) อยู่ภายใต้เงื่อนไขของเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ฉบับนี้ กรุณาอ่านข้อกำหนดการใช้งานอย่างละเอียด ดังนั้นการที่ท่านเข้าเว็บไซต์นี้ สยามวาลิดัสจะถือว่าท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งาน และนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ถ้าท่านไม่ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ กรุณาเลิกใช้บริการเว็บไซต์นี้ทันที

สยามวาลิดัสอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานตามแต่ละระยะเวลา และจะแสดงข้อกำหนดการใช้งานฉบับแก้ไขบนเว็บไซต์ ซึ่งจะถือว่ามีผลบังคับใช้ในทันทีนับจากมีการแสดงบนหน้าเว็บไซต์ ทั้งนี้ สยามวาลิดัสไม่มีหน้าที่ในการแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไขการให้บริการเป็นรายบุคคล และการที่ท่านยังคงใช้เว็บไซต์อยู่ ภายหลังจากการแก้ไขข้อกำหนดการใช้งาน จะถือว่าท่านตกลงอย่างไม่มีเงื่อนไขในการปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานฉบับแก้ไขดังกล่าว

แม้ว่าเว็บไซต์นี้สามารถเข้าถึงได้เป็นการทั่วไป แต่การให้บริการของสยามวาลิดัสผ่านแพลตฟอร์มบนเว็บไซต์จะสามารถเข้าถึงได้เพียงผู้ใช้บริการที่ได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซต์แล้วเท่านั้น

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเก็บ รวบรวม ใช้ระหว่างการเข้าถึงเว็บไซต์ ทั้งนี้ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลที่เผยแพร่ต่างหากซึ่งท่านต้องยอมรับ

 1. การเข้าถึงและใช้เว็บไซต์ (รวมถึงการส่ง การโพสต์ และการส่งผ่านไม่ว่าในลักษณะใด) จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งาน ทั้งนี้ ท่านจะไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์จากเขตประเทศอื่นที่ใด ซึ่งเนื้อหาของเว็บไซต์อาจถูกถือว่าไม่ถูกต้อง หรือไม่ถูกกฎหมาย ถ้าท่านเลือกที่จะเข้าถึงเว็บไซต์จากประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศไทย สยามวาลิดัสจะถือว่าท่านเลือกที่จะเข้าเว็บไซต์นี้ด้วยตนเอง และท่านต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่ของประเทศซึ่งท่านเข้าถึงเว็บไซต์เอง
 2. เว็บไซต์และเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ รวมถึงการให้บริการ ผลิตภัณฑ์ ข้อมูล เนื้อหา กราฟิก เสียง วีดีโอ ลิงก์ (ของบุคคลภายนอกหรือลิงก์ลักษณะอื่น) การโฆษณา รวมถึงเนื้อหาอื่นๆ (ซึ่งเรียกรวมกันว่า “เนื้อหา”) เป็นการจัดให้แบบ “ตามที่เป็น” และอยู่บนพื้นฐาน “ตามที่มี” ซึ่งหมายถึงว่า สยามวาลิดัสไม่ได้ให้การรับประกัน ยืนยัน ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยนัยกับบุคคลใด ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ดังต่อไปนี้

(ก) ไม่รับประกันการเข้าถึงและพร้อมใช้งานของเว็บไซต์และแพลตฟอร์ม เพื่อประโยชน์ในการเข้าชม การทำธุรกรรม หรือการบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งานของท่าน และไม่ได้รับประกันว่า เว็บไซต์จะไม่ถูกแทรกแซงหรือ ไม่มีความผิดพลาด ไม่ว่ากรณีใด

(ข) ไม่รับประกันกรรมสิทธิในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ และเนื้อหาของเว็บไซต์ว่าจะไม่มีการละเมิดสิทธิของบุคคลใดๆ

(ค) ไม่รับประกันว่า เว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้สำหรับเว็บไซต์นี้ จะปราศจากไวรัส มัลแวร์ หรือองค์ประกอบอันมีอันตรายอื่นๆ ซึ่งอาจเป็นองค์ประกอบที่อาจมีผลทำลาย หรือกระทบการทำงานของโค้ด โปรแกรม หรือแมคโคร

(ง) ไม่รับประกันว่า เว็บไซต์จะสามารถใช้ได้กับทุกซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ และไม่รับประกันว่าเว็บไซต์จะมั่นคงปลอดภัยปราศจากปัญหาใดๆ

(จ) ไม่รับประกันว่า เว็บไซต์จะสร้างความพึงพอใจเกี่ยวกับความเหมาะสมในการใช้งาน หรือคุณสมบัติ ไม่ว่าจะเป็นในแง่การใช้งานเพื่อจุดประสงค์ทั่วไป หรือจุดประสงค์ใดเป็นการเฉพาะ

(ฉ) ไม่รับประกันว่า ข้อมูลบนเว็บไซต์นั้นถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นจริง โดยปราศจากการก่อให้เกิดความเข้าใจผิด สามารถเชื่อถือได้ หรือมีผลบังคับได้ทั้งหมด

(ช) ไม่รับประกันว่า ความบกพร่อง และ/หรือความขัดข้องใดๆ ที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ จะได้รับการแก้ไขโดยทันที

(ซ) ไม่รับประกันเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ ธุรกิจ หรือสถานะทางการเงินของบุคคลใดๆ และ

(ฌ) ไม่รับประกันเกี่ยวกับเนื้อหา การบริการ ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลใดๆ ที่เป็นของบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นส่วนของข้อมูลที่ลิงก์มา หรือเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

 1. ไม่ว่ากรณีใดๆ สยามวาลิดัส (หรือพนักงาน ตัวแทนหรือผู้ถือหุ้นของสยามวาลิดัส) จะไม่รับผิดสำหรับเนื้อหาบนเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึง (โดยไม่จำกัดเพียง) ความรับผิดที่เกิดจากความผิดพลาด หรือการละเลยใดๆ ในส่วนของเนื้อหาดังกล่าว และจะไม่รับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหายไม่ว่าในลักษณะใดที่เกิดขึ้นอันเป็นผลจากการใช้เว็บไซต์ หรือเนื้อหาต่างๆ ของท่าน
 2. สยามวาลิดัสไม่รับผิด หรือไม่มีความรับผิดสำหรับความเสียหาย หรือความสูญเสีย (ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม) ไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใด ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการที่ท่านใช้ หรือไม่สามารถใช้ หรือเข้าถึงเว็บไซต์ และ/หรือเนื้อหาบน เว็บไซต์
 3. สยามวาลิดัสสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเนื้อหา รูปแบบ รวมถึงรูปแบบฟังก์ชันการใช้งานของเว็บไซต์ หรือปิดเว็บไซต์ รวมถึงปฏิเสธ หรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะ หรือปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์ของที่อยู่ IP Address บางที่อยู่ ไม่ว่าเวลาใด โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และโดยไม่ต้องระบุเหตุผลไม่ว่ากรณีใด
 4. ชื่อ รูปภาพ และโลโก้ (“เครื่องหมาย”) ที่ระบุถึงสยามวาลิดัส หรือบุคคลภายนอก และสินค้ารวมถึงบริการที่เกี่ยวเนื่องภายใต้เครื่องหมายดังกล่าว อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ สิทธิการออกแบบ และเครื่องหมายการค้าของสยามวาลิดัส และ/หรือของบุคคลภายนอก และสิทธิเหนือเครื่องหมายดังกล่าวเป็นสิทธิที่ได้รับการสงวนเฉพาะโดยสยามวาลิดัส หรือบุคคลผู้เป็นเจ้าของดังกล่าว ท่านไม่มีสิทธิหรือไม่ได้รับอนุญาตให้สิทธิในการดาวน์โหลด ทำซ้ำ หรือใช้เครื่องหมายดังกล่าว หรือใช้ชื่อของสยามวาลิดัส แม้จะเป็นการใช้เป็นลิงก์ไปสู่เว็บไซต์อื่น หรือการใช้ในรูปแบบใด เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากสยามวาลิดัส จากบุคคลผู้เป็นเจ้าของก่อน
 5. เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ หรือแหล่งข้อมูลออนไลน์ซึ่งไม่ได้รับการสร้างหรือดำเนินการโดยสยามวาลิดัส กรณีที่ท่านใช้เว็บไซต์และแหล่งข้อมูลดังกล่าว ถือว่าท่านรับความเสี่ยงดังกล่าวเอง และสยามวาลิดัสจะไม่รับผิดชอบ และไม่ให้การรับประกันความพร้อมใช้งานหรือเนื้อหาของเว็บไซต์ หรือแหล่งข้อมูลของบุคคลภายนอกดังกล่าว และจะไม่ถือว่าสยามวาลิดัสให้การสนับสนุนหรือแนะนำ หรือมีความสัมพันธ์ใดๆ กับบุคคลภายนอกดังกล่าว ดังนั้น สยามวาลิดัสไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหาย หรือความสูญเสียใดๆ (เช่น ความเสียหายจากไวรัสคอมพิวเตอร์ โทรจัน หรือกระบวนการอันตรายหรือมีความเสี่ยงอื่นๆ) ที่เกิดขึ้นจากการเปิดให้เข้าถึงเนื้อหาต่างๆ ในเว็บไซต์ หรือแหล่งข้อมูลของบุคคลภายนอกดังกล่าว
 6. ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ส่งมาให้แก่สยามวาลิดัส ไม่ว่าจะเป็นการให้ผ่านเว็บไซต์ หรือการให้ด้วยวิธีการอื่นๆ จะอยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขของนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
 7. ถ้าท่านให้ หรือเคยให้ข้อมูลใดๆ (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล) เกี่ยวกับบุคคลใดๆ ท่านให้การรับประกัน และยืนยันแก่สยามวาลิดัส ว่าท่านได้รับความยินยอมในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการ และนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว
 8. ภายใต้ขอบเขตสูงสุดตามกฎหมาย สยามวาลิดัสปฏิเสธเงื่อนไขการรับประกัน หรือข้อกำหนดใดๆ ที่อาจถูกตีความโดยนัยให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ฉบับนี้
 9. โดยไม่กระทบการจำกัดความรับผิดอื่นใดที่สยามวาลิดัสระบุไว้ภายใต้เงื่อนไขนี้ สยามวาลิดัส และบริษัทย่อย บริษัทในเครือ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน หุ้นส่วน รวมถึงลูกจ้างของ สยามวาลิดัสไม่ต้องรับผิดต่อบุคคลใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ใช้เว็บไซต์นี้ สำหรับความรับผิดไม่ว่าจะเป็นทางตรง ทางอ้อม ความรับผิดเชิงลงโทษ ค่าเสียหายอื่น เช่น ความเสียหายสูญเสีย ค่าเสียหาย ไม่ว่าในลักษณะใดและไม่ว่าเกิดจากเหตุใด เช่น ค่าเสียหายจากการสูญ เสียข้อมูล การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ การเสียชื่อเสียง การสูญเสียกำไร (ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียกำไรจริง หรือ กำไรที่คาดการณ์ไว้) หรือความสูญเสียขาดทุนใดๆ ของบุคคลภายนอก อันเกิดจาก หรือเกี่ยวเนื่องจากการใช้ หรือการที่ไม่สามารถใช้ หรืออาศัยข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นความรับผิดตามสัญญา ความรับผิดละเมิด หรือความรับผิดอื่นๆ แม้ว่าสยามวาลิดัสและบุคคลที่เกี่ยวข้องจะได้รับการแจ้งเกี่ยวกับโอกาสการเกิดความเสียหาย หรือความสูญเสียดังกล่าวแล้วก็ตาม เว้นแต่กรณีที่เป็นความเสียหายอันเกิดขึ้นโดยตรงจากการจงใจกระทำผิด หรือการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของสยามวาลิดัส ซึ่งถือเป็นการละเมิดหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 10. โดยไม่กระทบกับบทบัญญัติอื่น ท่านตกลงที่จะรับผิดชดเชย และปกป้องสยามวาลิดัส บริษัทย่อย บริษัทในเครือ กรรมการ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน หุ้นส่วน รวมถึงลูกจ้างของสยามวาลิดัส จากความรับผิด กระบวนการดำเนินคดี กระบวนการตามกฎหมาย ค่าใช้จ่าย ต้นทุน (รวมถึง ค่าใช้จ่ายทางด้านกฎหมาย บนพื้นฐานการชดเชยเต็มจำนวน) การเรียกร้อง ความรับผิด การสูญเสีย (ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม) และความเสียหาย (ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการละเมิด ทางสัญญาหรือความเสียหายลักษณะอื่นใด) ไม่ว่าจะเป็นลักษณะใดๆ ที่เกิดขึ้น ได้แก่แต่ไม่จำกัดเพียงการเรียกร้องของบุคคลภายนอก ค่าปรับโดยหน่วยงานรัฐ และการเรียกค่าเสียหายจากฐานการหมิ่น ประมาท การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การเสียชีวิต การได้รับบาดเจ็บทางกาย การใช้คอมพิวเตอร์อย่างไม่ถูกต้อง การเข้าถึงคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย (เช่น การแฮ็กโจมตีระบบ) ความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือความสูญเสียอื่นซึ่งสยามวาลิดัส หรือบุคคลที่เกี่ยวเนื่องได้รับ หรือต้องชำระอันเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับการเข้าถึง และ/หรือการใช้เว็บไซต์ของท่าน ไม่ว่าการเข้าถึงหรือการใช้ดังกล่าวจะเป็นการดำเนินการโดยได้รับอนุญาตจากท่านหรือไม่ และไม่ว่าจะเป็นกรณีที่เกิดจากการกระทำหรือละเว้นกระทำการในส่วนของท่านโดยตรงหรือไม่ หรือเป็นเหตุการเรียกร้องอันเกิดจากการที่ท่านละเมิดข้อกำหนดการใช้งานที่ระบุไว้ หรือการที่ท่านละเมิดสิทธิของบุคคลหรือองค์กรใด หรือการที่ท่านละเมิดบทบัญญัติของกฎหมาย
 11. ด้วยการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ ท่านตกลงว่าท่านจะไม่ดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) ไม่ใช้เว็บไซต์นี้ไม่ว่าในลักษณะใดที่จะเป็นการดำเนินการที่ผิดกฎหมาย ไม่ถูกต้อง เป็นการหลอกลวง การข่มขู่ หรือดำเนินการใดๆ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย หรืออันตราย หรือดำเนินการใดๆที่อาจก่อให้เกิดการโต้แย้งได้ไม่ว่าในลักษณะใด และไม่ใช้เว็บไซต์ในลักษณะใดๆ ที่อาจเกี่ยวเนื่องกับจุดประสงค์หรือการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องดังกล่าว

(ข) ไม่ใช้เว็บไซต์ เพื่อการหมิ่นประมาท ข่มขู่ หรือใช้เว็บไซต์ไปในลักษณะที่จะกระทบสิทธิของบุคคลอื่น หรือของสยามวาลิดัส รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงในลักษณะการละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล หรือสิทธิอื่นๆ

(ค) ไม่ดำเนินการให้บุคคลอื่นเชื่อว่าเป็นบุคคลหรือองค์กรอื่น หรือดำเนินการให้ข้อมูลที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับท่านว่า มีความเกี่ยวเนื่องกับบุคคลหรือองค์กรใดในการใช้เว็บไซต์นี้ และต้องไม่แสดงให้บุคคลอื่นเชื่อ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมว่า สยามวาลิดัสให้การรับประกันข้อมูลใดๆ ที่ท่านได้ให้แก่บุคคลอื่น

(ง) ไม่แทรกแซง หรือสร้างผลกระทบต่อการดำเนินการของเว็บไซต์ เซิร์ฟเวอร์ หรือเครือข่ายที่เว็บไซต์นี้ใช้เพื่อการเข้าถึง และไม่ละเมิดกระบวนการ เงื่อนไข นโยบายหรือกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของเครือข่ายดังกล่าว

(จ) ไม่ส่งหรือก่อให้เกิดไวรัส หรือคอมพิวเตอร์โค้ดที่มีอันตราย หรือแทรกแซงกระทบต่อการทำงานของเว็บไซต์ หรืออาจเป็นไวรัส หรือโค้ดที่มีเป้าหมายสร้างความเสียหายต่อกระบวนการดำเนินงาน หรือกระบวนการติดตามการใช้ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์ใดๆ ของเว็บไซต์

(ฉ) ไม่ลบลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินใดๆ ที่แสดงไว้จากเว็บไซต์

(ช) ไม่ใช้ข้อมูลที่ปรากฎผ่านหน้าเว็บไซต์ในการติดต่อกับบุคคล หรือองค์กรใดๆ เพื่อการเชิญชวนหรือจูงใจให้บุคคลดังกล่าวเลิกเป็นพนักงาน เลิกลงทุน หรือเลิกหาแหล่งทุน หรือเลิกความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือเลิกใช้บริการกับสยามวาลิดัส หรือเว็บไซต์นี้ หรือ

(ซ) ไม่เติม hyperlink ไปที่เว็บไซต์หรือส่วนใดของเว็บไซต์ หรือ “ทำซ้ำ (mirror)” เนื้อหาใดๆ ของเว็บไซต์ หรือองค์ประกอบใดๆ ของเว็บไซต์ หรือเซิร์ฟเวอร์

 1. โดยไม่กระทบกับเนื้อหาอื่นที่ปรากฎบนเว็บไซต์ การพิจารณาการผ่านคุณสมบัติในการใช้งานหรือเข้าถึงผลิตภัณฑ์ หรือบริการต่างๆ บนเว็บไซต์ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสยามวาลิดัส
 2. ถ้าบทบัญญัติใดของข้อกำหนดการใช้งานนี้ ไม่ว่าส่วนใดถือว่าโมฆะ ผิดกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ภายใต้กฎหมายใดๆ ผลกระทบของการโมฆะ ผิดกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ จะมีเฉพาะเหนือบทบัญญัติเฉพาะดังกล่าวเท่านั้น ไม่มีผลกระทบไปยังบทบัญญัติส่วนอื่น
 3. ข้อกำหนดการใช้งานนี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายประเทศไทย และท่านตกลงโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ในการนำข้อขัดแย้งใดๆ สู่ศาลประเทศไทย เพื่อยุติหรือแก้ไขข้อขัดแย้งใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ ทั้งนี้ท่านตกลงสละสิทธิอย่างเพิกถอนไม่ได้ ภายใต้กรอบสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตว่า ท่านจะไม่โต้แย้งในส่วนของสิทธิซึ่งท่านมี หรืออาจมีเกี่ยวข้องกับการเลือกสถานที่ระงับข้อโต้แย้งด้วยกระบวนการศาลประเทศไทยดังกล่าว และสละสิทธิที่จะโต้แย้งว่าการระงับข้อขัดแย้งในศาลประเทศไทยไม่เหมาะสมและไม่สะดวก
 4. ข้อจำกัดความรับผิด

(ก) เว็บไซต์นี้จะต้องไม่ถูกเปิดเผย แสดง หรือเผยแพร่ รวมถึงใช้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยบุคคลใดไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากสยามวาลิดัสก่อน หรือเว้นแต่ได้รับการแจ้งโดยเฉพาะภายใต้ข้อกำหนดการใช้งาน

(ข) เว็บไซต์นี้อาจมีการอ้างถึงสรุปตัวเลขการลงทุน หรือการระดมทุนบางส่วน แต่การอ้างถึงข้อมูลดังกล่าว ไม่ได้ถือเป็นการให้ข้อมูลโดยสมบูรณ์ในสาระสำคัญของเนื้อหา และเนื้อหาในรายละเอียดอาจมีความแตกต่างออกไปได้ ดังนั้น เว็บไซต์และเนื้อหาทั้งหมดนี้จึงอยู่ภายใต้เงื่อนไขข้อจำกัด และข้อสันนิษฐานที่แสดงไว้ในเอกสารละเอียดที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการลงทุนหรือการระดมทุน นอกจากนี้ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ได้แสดงโดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขข้อจำกัดของการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มีการนำส่งและเปิดเผยในวันที่สร้างเนื้อหาดังกล่าวเท่านั้น และเป็นการให้มุมมองของสยามวาลิดัสในวันที่ได้รับข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดอาจอยู่ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องมีการส่งคำบอกกล่าวใดๆ

(ค) แม้ว่าสยามวาลิดัสจะใช้ความระมัดระวังอย่างเหมาะสมในการพิจารณาความถูกต้องของข้อมูลที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ แต่สยามวาลิดัสไม่ได้ให้การรับประกันและยืนยันไม่ว่าในลักษณะใด และไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว

(ง) ไม่มีการรับประกันผลตอบแทนการลงทุนที่ดำเนินการผ่านเว็บไซต์นี้ ซึ่งอาจนำไปสู่การขาดทุน หรือสูญเสียเงินต้นทั้งหมดที่ลงทุน และผู้ลงทุนต้องยอมรับว่าผู้ลงทุนดังกล่าวลงทุนโดยรับความเสี่ยงเอง นอกจากนี้ บริษัทผู้ระดมทุนผ่านเว็บไซต์ ด้วยการเสนอขายหุ้นกู้ก็ต้องยอมรับว่า สยามวาลิดัสมีกระบวนการพิจารณาและมีดุลพินิจเพียงฝ่ายเดียวในการพิจารณารับการระดมทุนของบริษัทดังกล่าวหรือไม่

(จ) แผนภูมิ สูตร หรือข้อมูลการแสดงภาพต่างๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์ หรือถูกอ้างอิงไว้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงส่วนของเนื้อหา) ไม่สามารถใช้เพื่อการพิจารณา และจะต้องไม่ถูกใช้เพื่อช่วยบุคคลใดในการตัดสินใจว่าจะลงทุนหรือไม่ หรือจะลงทุนเวลาใด ทั้งนี้ผู้ลงทุนต้องยอมรับว่าผลการลงทุนที่ผ่านมา ผลการดำเนินการของบริษัทใด หรือของสยามวาลิดัส ที่แสดงไว้ในบนเว็บไซต์ รวมถึงข้อมูลการคาดการณ์ หรือการคาดคะเนในส่วนของเศรษฐกิจ ตลาดหุ้น ตลาดหุ้นกู้และพันธบัตร หรือแนวโน้มเศรษฐกิจและตลาดต่างๆ ไม่ถือเป็นการตัวชี้วัดการลงทุน หรือการดำเนินการของบริษัท หรือของสยามวาลิดัส หรือเป็นตัวชี้วัดว่าเศรษฐกิจและสภาพตลาดต่างๆ จะต้องเป็นไปตามนั้น และเว็บไซต์นี้ไม่ถือว่าให้การรับประกันหรือยืนยันใดๆ ในการให้ข้อมูลดังกล่าว รวมถึงไม่ได้ให้การรับประกันว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่จะกระทบต่อการลงทุนหรือการระดมทุนที่ดำเนินการผ่านเว็บไซต์ และพนักงานของสยามวาลิดัสไม่ต้องรับผิดต่อการตัดสินใจ หรือการดำเนินการใดๆ ที่ท่านได้ดำเนินการบนพื้นฐานข้อมูลที่แสดงไว้บนเว็บไซต์

(ฉ) ผู้ลงทุนควรพิจารณาความเสี่ยงในการลงทุนอย่างระมัดระวัง และอาจต้องปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงินก่อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้หากท่านตัดสินใจลงทุนโดยไม่ได้ปรึกษาที่ปรึกษาการเงิน จะถือว่าท่านได้พิจารณาอย่างระมัดระวังแล้วว่าการลงทุนดังกล่าวมีความเหมาะสมกับท่าน ในขณะเดียวกันสำหรับบริษัทที่ระดมทุน ก็ควรต้องปรึกษากับที่ปรึกษาของท่านอย่างละเอียดก่อนว่า การระดมทุนนี้มีความเหมาะสมสำหรับท่านหรือไม่

(ช) เว็บไซต์ และเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ เป็นการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่เป็น หรือถือเป็นการเสนอ การเชื้อเชิญ การให้คำแนะนำ หรือการเสนอแนะให้มีการซื้อหรือขาย รวมถึงการลงทุนหรือการระดมทุนใดๆ และเว็บไซต์นี้ จะไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำทางด้านบัญชี กฎหมาย ภาษี การเงินหรือการให้คำแนะนำอื่นๆ และการลงทุนใดๆ ไม่ถือเป็นการฝากเงิน หรือได้รับการรับประกัน หรือคุ้มครองไม่ว่าในลักษณะใดโดยสยามวาลิดัส บริษัทในเครือ หรือบริษัทอื่นที่เกี่ยวเนื่อง