ข้อกำหนดการใช้งาน Terms of Use

ข้อกำหนดการใช้งาน

การเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัท สยาม วาลิดัส แคปิตอล จำกัด (“วาลิดัส”) (“เว็บไซต์”) อยู่ภายใต้เงื่อนไขของ เงื่อนไข การใช้เว็บไซต์ฉบับนี้ กรุณาอ่านข้อกำหนดการใช้งานอย่างละเอียด ดังนั้นการที่ท่านเข้าเว็บไซต์นี้ วาลิดัสจะถือว่า ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งาน และนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ถ้าท่านไม่ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ กรุณาเลิกใช้บริการเว็บไซต์นี้ทันที

วาลิดัสอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานตามแต่ละระยะเวลา และจะแสดงข้อกำหนดการใช้งานฉบับแก้ไขบนเว็บไซต์ ซึ่งจะถือว่ามีผลบังคับใช้ในทันทีนับจากมีการแสดงบนหน้าเว็บไซต์ ทั้งนี้ วาลิดัสไม่มีหน้าที่ในการแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไขการให้บริการเป็นรายบุคคล และการที่ท่านยังคงใช้เว็บไซต์อยู่ ภายหลังจากการแก้ไขข้อกำหนดการใช้งาน จะถือว่าท่านตกลงอย่างไม่มีเงื่อนไขในการปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานฉบับแก้ไขดังกล่าว

แม้ว่าเว็บไซต์นี้สามารถเข้าถึงได้เป็นการทั่วไป แต่การให้บริการของวาลิดัสผ่านแพลตฟอร์มบนเว็บไซต์จะสามารถเข้าถึงได้เพียงผู้ใช้บริการที่ได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซต์แล้วเท่านั้น

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเก็บ รวบรวม ใช้ระหว่างการเข้าถึงเว็บไซต์ ทั้งนี้ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะอยู่ภายใต้เงื่อนไข นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ที่เผยแพร่ต่างหากซึ่งท่านต้องยอมรับ

1. การเข้าถึงและใช้เว็บไซต์ (รวมถึงการส่ง การโพสต์ และการส่งผ่านไม่ว่าในลักษณะใด) จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งาน ทั้งนี้ ท่านจะไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์จากเขตประเทศอื่นที่ใด ซึ่งเนื้อหาของเว็บไซต์อาจถูกถือว่าไม่ถูกต้อง หรือไม่ถูกกฎหมาย ถ้าท่านเลือกที่จะเข้าถึงเว็บไซต์จากประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศไทย วาลิดัสจะถือว่าท่านเลือกที่จะเข้าเว็บไซต์นี้ด้วยตนเอง และท่านต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่ของประเทศซึ่งท่านเข้าถึงเว็บไซต์เอง

2. เว็บไซต์และเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ รวมถึงการให้บริการ ผลิตภัณฑ์ ข้อมูล เนื้อหา กราฟิค เสียง วีดีโอ ลิงค์ (ของบุคคลภายนอกหรือลิงค์ลักษณะอื่น) การโฆษณา รวมถึงเนื้อหาอื่นๆ (ซึ่งเรียกรวมกันว่า “เนื้อหา”) เป็นการจัดให้แบบ “ตามที่เป็น” และอยู่บนพื้นฐาน “ตามที่มี” ซึ่งหมายถึงว่าวาลิดัสไม่ได้ให้การรับประกัน ยืนยัน ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยนัยกับบุคคลใด ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ดังต่อไปนี้

(ก) ไม่รับประกันการเข้าถึงและพร้อมใช้งานของเว็บไซต์และแพลตฟอร์ม เพื่อประโยชน์ในการเข้าชม การทำธุรกรรม หรือการบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งานของท่าน และไม่ได้รับประกันว่า เว็บไซต์จะไม่ถูกแทรกแซงหรือ ไม่มีความผิดพลาด ไม่ว่ากรณีใด

(ข) ไม่รับประกันกรรมสิทธิในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ และเนื้อหาของเว็บไซต์ว่าจะไม่มีการละเมิดสิทธิของบุคคลใดๆ

(ค) ไม่รับประกันว่า เว็บไซต์หรือเซอร์เวอร์ที่ใช้สำหรับเว็บไซต์นี้ จะปราศจากไวรัส มัลแวร์ หรือองค์ประกอบอันมีอันตรายอื่นๆ ซึ่งอาจเป็นองค์ประกอบที่อาจมีผลทำลาย หรือกระทบการทำงานของโค้ด โปรแกรม หรือแมคโคร

(ง) ไม่รับประกันว่า เว็บไซต์จะสามารถใช้ได้กับทุกซอฟแวร์ และฮาร์ดแวร์ และไม่รับประกันว่าเว็บไซต์จะมั่นคงปลอดภัยปราศจากปัญหาใดๆ

(จ) ไม่รับประกันว่า เว็บไซต์จะสร้างความพึงพอใจเกี่ยวกับความเหมาะสมในการใช้งาน หรือคุณสมบัติ ไม่ว่าจะ เป็นในแง่การใช้งานเพื่อจุดประสงค์ทั่วไป หรือจุดประสงค์ใดเป็นการเฉพาะ

(ฉ) ไม่รับประกันว่า ข้อมูลบนเว็นไซต์นั้นถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นจริง โดยปราศจากการก่อให้เกิดความเข้าใจผิด สามารถเชื่อถือได้ หรือมีผลบังคับได้ทั้งหมด

(ช) ไม่รับประกันว่า ความบกพร่อง และ/หรือความขัดข้องใดๆ ที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ จะได้รับการแก้ไขโดยทันที

(ซ) ไม่รับประกันเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ ธุรกิจ หรือสถานะทางการเงินของบุคคลใดๆ และ

(ฌ) ไม่รับประกันเกี่ยวกับเนื้อหา การบริการ ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลใดๆ ที่เป็นของบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นส่วนของข้อมูลที่ลิงค์มา หรือเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

3. ไม่ว่ากรณีใดๆ วาลิดัส (หรือพนักงาน ตัวแทนหรือผู้ถือหุ้นของวาลิดัส) จะไม่รับผิดสำหรับเนื้อหาบนเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึง (โดยไม่จำกัดเพียง) ความรับผิดที่เกิดจากความผิดพลาด หรือการละเลยใดๆ ในส่วนของเนื้อหาดังกล่าว และจะไม่รับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหายไม่ว่าในลักษณะใดที่เกิดขึ้นอันเป็นผลจากการใช้เว็บไซต์ หรือเนื้อหาต่างๆ ของท่าน

4. วาลิดัสไม่รับผิด หรือไม่มีความรับผิดสำหรับความเสียหาย หรือความสูญเสีย (ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม) ไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใด ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการที่ท่านใช้ หรือไม่สามารถใช้ หรือเข้าถึงเว็บไซต์ และ/หรือเนื้อหาบน เว็บไซต์

5. วาลิดัสสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเนื้อหา รูปแบบ รวมถึงรูปแบบฟังก์ชั่นการใช้งานของเว็บไซต์ หรือปิดเว็บไซต์ รวมถึงปฏิเสธ หรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะ หรือปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์ของ ที่อยู่ IP Address บางที่อยู่ ไม่ว่าเวลาใด โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และโดยไม่ต้องระบุเหตุผลไม่ว่ากรณีใด

6. ชื่อ รูปภาพ และโลโก้ (“เครื่องหมาย”) ที่ระบุถึงวาลิดัส หรือบุคคลภายนอก และสินค้ารวมถึงบริการที่เกี่ยวเนื่องภายใต้เครื่องหมายดังกล่าว อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ สิทธิการออกแบบ และเครื่องหมายการค้าของวาลิดัส และ/หรือของบุคคลภายนอก และสิทธิเหนือเครื่องหมายดังกล่าวเป็นสิทธิที่ได้รับการสงวนเฉพาะโดยวาลิดัส หรือบุคคลผู้เป็นเจ้าของดังกล่าว ท่านไม่มีสิทธิหรือไม่ได้รับอนุญาตให้สิทธิในการดาวน์โหลด ทำซ้ำ หรือใช้เครื่องหมายดังกล่าว หรือใช้ชื่อของวาลิดัส แม้จะเป็นการใช้เป็นลิงค์ไปสู่เว็บไซต์อื่น หรือการใช้ในรูปแบบใด เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากวาลิดัส จากบุคคลผู้เป็นเจ้าของก่อน

7. เว็บไซต์นี้อาจมีลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ หรือแหล่งข้อมูลออนไลน์ซึ่งไม่ได้รับการสร้างหรือดำเนินการโดยวาลิดัส กรณีที่ท่านใช้เว็บไซต์และแหล่งข้อมูลดังกล่าว ถือว่าท่านรับความเสี่ยงดังกล่าวเอง และวาลิดัสจะไม่รับผิดชอบ และไม่ให้การรับประกันความพร้อมใช้งานหรือเนื้อหาของเว็บไซต์ หรือแหล่งข้อมูลของบุคคลภายนอกดังกล่าว และจะไม่ถือว่าวาลิดัสให้การสนับสนุนหรือแนะนำ หรือมีความสัมพันธ์ใดๆ กับบุคคลภายนอกดังกล่าว ดังนั้น วาลิดัสไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหาย หรือความสูญเสียใดๆ (เช่น ความเสียหายจากไวรัสคอมพิวเตอร์ โทรจัน หรือกระบวนการอันตรายหรือมีความเสี่ยงอื่นๆ) ที่เกิดขึ้นจากการเปิดให้เข้าถึงเนื้อหาต่างๆ ในเว็บไซต์ หรือแหล่งข้อมูลของบุคคลภายนอกดังกล่าว

8. ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ส่งมาให้แก่ วาลิดัสไม่ว่าจะเป็นการให้ผ่านเว็บไซต์ หรือการให้ด้วยวิธีการอื่นๆ จะอยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขของ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

9. ถ้าท่านให้ หรือเคยให้ข้อมูลใดๆ (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล) เกี่ยวกับบุคคลใดๆ ท่านให้การรับประกัน และยืนยันแก่วาลิดัส ว่าท่านได้รับความยินยอมในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการ และนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว

10. ภายใต้ขอบเขตสูงสุดตามกฎหมาย วาลิดัสปฏิเสธเงื่อนไขการรับประกัน หรือข้อกำหนดใดๆ ที่อาจถูกตีความโดยนัยให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ฉบับนี้

11. โดยไม่กระทบการจำกัดความรับผิดอื่นใดที่วาลิดัสระบุไว้ภายใต้เงื่อนไขนี้ วาลิดัส และบริษัทย่อย บริษัทในเครือ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน หุ้นส่วน รวมถึงลูกจ้างของ วาลิดัสไม่ต้องรับผิดต่อบุคคลใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ใช้เว็บไซต์นี้ สำหรับความรับผิดไม่ว่าจะเป็นทางตรง ทางอ้อม ความรับผิดเชิงลงโทษ ค่าเสียหายอื่น เช่น ความเสียหายสูญเสีย ค่าเสียหาย ไม่ว่าในลักษณะใดและไม่ว่าเกิดจากเหตุใด เช่น ค่าเสียหายจากการสูญ เสียข้อมูล การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ การเสียชื่อเสียง การสูญเสียกำไร (ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียกำไรจริง หรือ กำไรที่คาดการณ์ไว้) หรือความสูญเสียขาดทุนใดๆ ของบุคคลภายนอก อันเกิดจาก หรือเกี่ยวเนื่องจากการใช้ หรือการที่ไม่สามารถใช้ หรืออาศัยข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์ ไมว่าจะเป็นความรับผิดตามสัญญา ความรับผิดละเมิด หรือความรับผิดอื่นๆ แม้ว่าวาลิดัสและบุคคลที่เกี่ยวข้องจะได้รับการแจ้งเกี่ยวกับโอกาสการเกิดความเสียหาย หรือความสูญเสียดังกล่าวแล้วก็ตาม เว้นแต่กรณีที่เป็นความเสียหายอันเกิดขึ้นโดยตรงจากการจงใจกระทำผิด หรือการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของวาลิดัส ซึ่งถือเป็นการละเมิดหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

12. โดยไม่กระทบกับบทบัญญัติอื่น ท่านตกลงที่จะรับผิดชดเชย และปกป้องวาลิดัส บริษัทย่อย บริษัทในเครือ กรรมการ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน หุ้นส่วน รวมถึงลูกจ้างของวาลิดัส จากความรับผิด กระบวนการดำเนินคดี กระบวนการตามกฎหมาย ค่าใช้จ่าย ต้นทุน (รวมถึง ค่าใช้จ่ายทางด้านกฎหมาย บนพื้นฐานการชดเชยเต็มจำนวน) การเรียกร้อง ความรับผิด การสูญเสีย (ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม) และความเสียหาย (ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการละเมิด ทางสัญญาหรือความเสียหายลักษณะอื่นใด) ไม่ว่าจะเป็นลักษณะใดๆ ที่เกิดขึ้น ได้แก่แต่ไม่จำกัดเพียงการเรียกร้องของบุคคลภายนอก ค่าปรับโดยหน่วยงานรัฐ และการเรียกค่าเสียหายจากฐานการหมิ่น ประมาท การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การเสียชีวิต การได้รับบาดเจ็บทางกาย การใช้คอมพิวเตอร์อย่างไม่ถูกต้อง การเข้าถึงคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย (เช่น การแฮ็กโจมตีระบบ) ความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือความสูญเสียอื่นซึ่งวาลิดัส หรือบุคคลที่เกี่ยวเนื่องได้รับ หรือต้องชำระอันเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับการเข้าถึง และ/หรือการใช้เว็บไซต์ของท่าน ไม่ว่าการเข้าถึงหรือการใช้ดังกล่าวจะเป็นการดำเนินการโดยได้รับอนุญาตจากท่านหรือไม่ และไม่ว่าจะเป็นกรณีที่เกิดจากการกระทำหรือละเว้นกระทำการในส่วนของท่านโดยตรงหรือไม่ หรือเป็นเหตุการเรียกร้องอันเกิดจากการที่ท่านละเมิดข้อกำหนดการใช้งานที่ระบุไว้ หรือการที่ท่านละเมิดสิทธิของบุคคลหรือองค์กรใด หรือการที่ท่านละเมิดบทบัญญัติของกฎหมาย

13. ด้วยการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ ท่านตกลงว่าท่านจะไม่ดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) ไม่ใช้เว็บไซต์นี้ไม่ว่าในลักษณะใดที่จะเป็นการดำเนินการที่ผิดกฎหมาย ไม่ถูกต้อง เป็นการหลอกลวง การข่มขู่ หรือดำเนินการใดๆ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย หรืออันตราย หรือดำเนินการใดๆที่อาจก่อให้เกิดการโต้แย้งได้ไม่ว่าในลักษณะใด และไม่ใช้เว็บไซต์ในลักษณะใดๆ ที่อาจเกี่ยวเนื่องกับจุดประสงค์หรือการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องดังกล่าว

(ข) ไม่ใช้เว็บไซต์ เพื่อการหมิ่นประมาท ข่มขู่ หรือใช้เว็บไซต์ไปในลักษระที่จะกระทบสิทธิของบุคคลอื่น หรือของวาลิดัส รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงในลักษณะการละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล หรือสิทธิอื่นๆ

(ค) ไม่ดำเนินการให้บุคคลอื่นเชื่อว่าเป็นบุคคลหรือองค์กรอื่น หรือดำเนินการให้ข้อมูลที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับท่านว่า มีความเกี่ยวเนื่องกับบุคคลหรือองค์กรใดในการใช้เว็บไซต์นี้ และต้องไม่แสดงให้บุคคลอื่นเชื่อ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมว่า วาลิดัสให้การรับประกันข้อมูลใดๆ ที่ท่านได้ให้แก่บุคคลอื่น

(ง) ไม่แทรกแซง หรือสร้างผลกระทบต่อการดำเนินการของเว็บไซต์ เซอร์เวอร์ หรือเครือข่ายที่เว็บไซต์นี้ใช้เพื่อการเข้าถึง และไม่ละเมิดกระบวนการ เงื่อนไข นโยบายหรือกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของเครือข่ายดังกล่าว

(จ) ไม่ส่งหรือก่อให้เกิดไวรัส หรือคอมพิวเตอร์โค้ดที่มีอันตราย หรือแทรกแซงกระทบต่อการทำงานของเว็บไซต์ หรืออาจเป็นไวรัส หรือโค้ดที่มีเป้าหมายสร้างความเสียหายต่อกระบวนการดำเนินงาน หรือกระบวนการติดตามการใช้ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์ใดๆ ของเว็บไซต์

(ฉ) ไม่ลบลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินใดๆ ที่แสดงไว้จากเว็บไซต์

(ช) ไม่ใช้ข้อมูลที่ปรากฎผ่านหน้าเว็บไซต์ในการติดต่อกับบุคคล หรือองค์กรใดๆ เพื่อการเชิญชวนหรือจูงใจให้บุคคลดังกล่าวเลิกเป็นพนักงาน เลิกลงทุน หรือเลิกหาแหล่งทุน หรือเลิกความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือเลิกใช้บริการกับวาลิดัส หรือเว็บไซต์นี้ หรือ

(ซ) ไม่เติม hyperlink ไปที่เว็บไซต์หรือส่วนใดของเว็บไซต์ หรือ “ทำซ้ำ (mirror)” เนื้อหาใดๆ ของเว็บไซต์ หรือองค์ประกอบใดๆ ของเว็บไซต์ หรือเซอร์เวอร์

14. โดยไม่กระทบกับเนื้อหาอื่นที่ปรากฎบนเว็บไซต์ การพิจารณาการผ่านคุณสมบัติในการใช้งานหรือเข้าถึงผลิตภัณฑ์ หรือบริการต่างๆ บนเว็บไซต์ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของวาลิดัส

15. ถ้าบทบัญญัติใดของข้อกำหนดการใช้งานนี้ ไม่ว่าส่วนใดถือว่าโมฆะ ผิดกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ภายใต้กฎหมายใดๆ ผลกระทบของการโมฆะ ผิดกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ จะมีเฉพาะเหนือบทบัญญัติเฉพาะดังกล่าวเท่านั้น ไม่มีผลกระทบไปยังบทบัญญัติส่วนอื่น

16. ข้อกำหนดการใช้งานนี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายประเทศไทย และท่านตกลงโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ในการนำข้อขัดแย้งใดๆ สู่ศาลประเทศไทย เพื่อยุติหรือแก้ไขข้อขัดแย้งใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ ทั้งนี้ท่านตกลงสละสิทธิอย่างเพิกถอนไม่ได้ ภายใต้กรอบสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตว่า ท่านจะไม่โต้แย้งในส่วนของสิทธิซึ่งท่านมี หรืออาจมีเกี่ยวข้องกับการเลือกสถานที่ระงับข้อโต้แย้งด้วยกระบวนการศาลประเทศไทยดังกล่าว และสละสิทธิที่จะโต้แย้งว่าการระงับข้อขัดแย้งในศาลประเทศไทยไม่เหมาะสมและไม่สะดวก

17. ข้อจำกัดความรับผิด

(ก) เว็บไซต์นี้จะต้องไม่ถูกเปิดเผย แสดง หรือเผยแพร่ รวมถึงใช้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยบุคคลใดไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากวาลิดัส ก่อน หรือเว้นแต่ได้รับการแจ้งโดยเฉพาะ ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งาน

(ข) เว็บไซต์นี้อาจมีการอ้างถึงสรุปตัวเลขการลงทุน หรือการระดมทุนบางส่วน แต่การอ้างถึงข้อมูลดังกล่าว ไม่ได้ถือเป็นการให้ข้อมูลโดยสมบูรณ์ในสาระสำคัญของเนื้อหา และเนื้อหาในรายละเอียดอาจมีความแตกต่างออกไปได้ ดังนั้น เว็บไซต์และเนื้อหาทั้งหมดนี้จึงอยู่ภายใต้เงื่อนไขข้อจำกัด และข้อสันนิษฐานที่แสดงไว้ในเอกสารละเอียดที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการลงทุนหรือการระดมทุน นอกจากนี้ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ได้แสดงโดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขข้อจำกัดของการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มีการนำส่งและเปิดเผยในวันที่สร้างเนื้อหาดังกล่าวเท่านั้น และเป็นการให้มุมมองของวาลิดัสในวันที่ได้รับข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดอาจอยู่ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องมีการส่งคำบอกกล่าวใดๆ

(ค) แม้ว่าวาลิดัสจะใช้ความระมัดระวังอย่างเหมาะสมในการพิจารณาความถูกต้องของข้อมูลที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ แต่วาลิดัสไม่ได้ให้การรับประกันและยืนยันไม่ว่าในลักษณะใด และไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดต่อความถูกต้อง และครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว

(ง) ไม่มีการรับประกันผลตอบแทนการลงทุนที่ดำเนินการผ่านเว็บไซต์นี้ ซึ่งอาจนำไปสู่การขาดทุน หรือสูญเสียเงินต้นทั้งหมดที่ลงทุน และผู้ลงทุนต้องยอมรับว่าผู้ลงทุนดังกล่าวลงทุนโดยรับความเสี่ยงเอง นอกจากนี้ บริษัทผู้ระดมทุนผ่านเว็บไซต์ ด้วยการเสนอขายหุ้นกู้ก็ต้องยอมรับว่า วาลิดัสมีกระบวนการพิจารณาและมีดุลพินิจเพียงฝ่ายเดียวในการพิจารณารับการระดมทุนของบริษัทดังกล่าวหรือไม่

(จ) แผนภูมิ สูตร หรือข้อมูลการแสดงภาพต่างๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์ หรือถูกอ้างอิงไว้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงส่วนของเนื้อหา) ไม่สามารถใช้เพื่อการพิจารณา และจะต้องไม่ถูกใช้เพื่อช่วยบุคคลใดในการตัดสินใจว่าจะลงทุนหรือไม่ หรือจะลงทุนเวลาใด ทั้งนี้ผู้ลงทุนต้องยอมรับว่าผลการลงทุนที่ผ่านมา ผลการดำเนินการของบริษัทใด หรือของวาลิดัส ที่แสดงไว้ในบนเว็บไซต์ รวมถึงข้อมูลการคาดการณ์ หรือการคาดคะเนในส่วนของเศรษฐกิจ ตลาดหุ้น ตลาดหุ้นกู้และพันธบัตร หรือแนวโน้มเศรษฐกิจและตลาดต่างๆ ไม่ถือเป็นการตัวชี้วัดการลงทุน หรือการดำเนินการของบริษัท หรือของวาลิดัส หรือเป็นตัวชี้วัดว่าเศรษฐกิจและสภาพตลาดต่างๆ จะต้องเป็นไปตามนั้น และเว็บไซต์นี้ไม่ถือว่าให้การรับประกันหรือยืนยันใดๆ ในการให้ข้อมูลดังกล่าว รวมถึงไม่ได้ให้การรับประกันว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่จะกระทบต่อการลงทุนหรือการระดมทุนที่ดำเนินการผ่านเว็บไซต์ และพนักงานของวาลิดัสไม่ต้องรับผิดต่อการตัดสินใจ หรือการดำเนินการใดๆ ที่ท่านได้ดำเนินการบนพื้นฐานข้อมูลที่แสดงไว้บนเว็นไซต์

(ฉ) ผู้ลงทุนควรพิจารณาความเสี่ยงในการลงทุนอย่างระมัดระวัง และอาจต้องปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงินก่อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้หากท่านตัดสินใจลงทุนโดยไม่ได้ปรึกษาที่ปรึกษาการเงิน จะถือว่าท่านได้ พิจารณาอย่างระมัดระวังแล้วว่าการลงทุนดังกล่าวมีความเหมาะสมกับท่าน ในขณะเดียวกันสำหรับบริษัทที่ระดมทุน ก็ควรต้องปรึกษากับที่ปรึกษาของท่านอย่างละเอียดก่อนว่า การระดมทุนนี้มีความเหมาะสม สำหรับท่านหรือไม่

(ช) เว็บไซต์ และเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ เป็นการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่เป็น หรือถือเป็นการเสนอ การเชื้อเชิญ การให้คำแนะนำ หรือการเสนอแนะให้มีการซื้อหรือขาย รวมถึงการลงทุนหรือการระดมทุนใดๆ และเว็บไซต์นี้ จะไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำทางด้านบัญชี กฎหมาย ภาษี การเงินหรือการให้คำแนะนำอื่นๆ และการลงทุนใดๆ ไม่ถือเป็นการฝากเงิน หรือได้รับการรับประกัน หรือคุ้มครองไม่ว่าในลักษณะใดโดยวาลิดัส บริษัทในเครือ หรือบริษัทอื่นที่เกี่ยวเนื่อง

Terms of Use

Access to this Website (the “Website”) is granted by Siam Validus Capital Company Limited. (“Validus”, “we”, “our” or “us”) subject to these Terms of Use. Please read these Terms of Use carefully. By accessing this Website (including our platform), you agree to be bound by these Terms of Use and our Privacy Policy. If you do not accept any of these Terms of Use, please discontinue your access to this Website immediately.

We may make changes to these Terms of Use from time to time and post a revised version on this Website, which shall be effective immediately upon such posting. We are under no obligation to separately inform you of any such revision. Your continued access of this Website after the revised Terms of Use have taken effect will constitute your unconditional acceptance of such revised Terms of Use.

Please note that while the Website is open for public access, the services provided by us through the platform accessible on this Website will only be available to registered users of this Website.

It should be noted that your personal identifiable information may be collected, processed or used during your visit of the Website and those processes shall be subject to the Privacy Policy published separately under which you shall accept.

1. All access to and use of this Website (including any submission, posting or any other form of transmission activity) shall be governed by these Terms of Use. Accessing this Website from territories where its contents are deemed illegal or unlawful is prohibited. If you choose to access this Website from elsewhere other than Thailand, you do so of your own volition and are responsible for compliance with local laws in the territory of access.

2. This Website and its contents, including but not limited to services, products, information, data, text, graphics, audio, video, links (third party or otherwise), advertisements or other items (“Content”) is provided “as is” and on an “as available” basis. Validus gives no representation, warranty or undertaking (as the case may be), express or implied, to anyone of any kind, including:

(a) the availability of this Website and the platform for any viewing, transaction or account management purposes and that there will be no interruption or error in any of this Website’s feature or function;

(b) in relation to any title in connection with this Website and its Content, or any non- infringement of third party rights;

(c) that this Website or the servers that make it available will be free of viruses, malware or other harmful components or other malicious, destructive or corrupting code, agent program or macros;

(d) that this Website will be compatible with all software and hardware or that it will be secure;

(e) that this Website is of satisfactory fitness or quality for any general or particular purpose;

(f) that the information on this Website is complete, true, accurate, non-misleading, reliable or valid;

(g) that any defects and/or errors on this Website will be corrected immediately or promptly;

(h) in relation to the credit worthiness, business or financial situation of any person; or

(i) in respect of any content, service, product, material or information contained in any third party link or website.

3. Under no circumstances will Validus (or our employees, agents, directors or shareholders) be liable for any Content on this Website, including (without limitation) any errors or omissions in any Content, or for any loss or damage of any kind incurred as a result of your use of this Website or any Content.

4. Validus neither assumes nor accepts liability for any loss or damage, (whether direct or indirect), howsoever caused, as a result of or arising from your use or inability to use or access of this Website and/or any Content.

5. Validus reserves all rights to modify the Content, features and functionality of this Website, to shut down this Website and to deny or restrict access to this Website to any particular person, or to block access from a particular internet address to this Website, at any time and without any prior notice, without ascribing any reasons whatsoever.

6. The names, images and logos (“Marks”) identifying Validus or third parties and their products and services are subject to copyright, design rights and trademarks respectively, of Validus and/or third parties, and all rights to the Marks are expressly reserved by Validus or the relevant third parties. You shall have no right or licence to download, reproduce or use any such Marks or the name of Validus whether for use as a link to any website or otherwise, except with the prior approval of Validus or the relevant third parties.

7. This Website may contain links to other websites and online resources which are not maintained or operated by Validus. The use of such third party websites and resources is at your own risk. Validus is not responsible for and does not endorse the availability or contents of such third party websites or resources and does not constitute or imply any sponsorship, recommendation or any other relationship between Validus and such third party. Validus shall not be liable for any damages or loss (including any computer viruses, trojan horses, worms or similar items or processes), arising from the availability of contents of those third party websites or resources.

8. Any personal data submitted to Validus whether through this Website or otherwise is dealt with according to the Privacy Policy.

9. If you provide or have provided any information (including personal data) relating to another person, you warrant and represent to Validus that you have obtained that person’s consent for the collection, use and disclosure of their information as set out in these Terms of Use and the Privacy Policy.

10. To the maximum extent permitted by law, Validus hereby expressly excludes all conditions, warranties and other terms that might otherwise be implied by law into these Terms of Use.

11. Without prejudice to any other limitation of liability by Validus provided herein, each of Validus, and all of its subsidiaries, affiliated companies, directors, officers, agents, partners and employees shall not be liable to any person, including, but not limited to, any users of this Website, for any direct, indirect, punitive, incidental, special, consequential damages, losses, expenses, liabilities under any causes of action or any damages whatsoever, including, without limitation, damages for loss of use or data, loss of opportunity, loss of goodwill, loss of profits (whether, but not limited to, revenue or anticipated profits) or losses to third parties, arising out of or in any way connected with any use of, inability to use or reliance on any information provided on, this Website, whether based on contract, tort, strict liability or otherwise, even if Validus or its agents or employees had been advised of the possibility of such damages or losses, except in the case of serious misconduct or gross negligence of Validus that result in the violation of the applicable laws.

12. Without prejudice to the other provisions herein, you hereby undertake to indemnify and keep each of Validus, and all of its subsidiaries, affiliated companies, directors, officers, agents, partners and employees indemnified at all times from and against all actions, proceedings, costs, claims, expenses (including all legal costs on a full indemnity basis), demands, liabilities, losses (whether direct, indirect or consequential) and damages (whether in tort, contract or otherwise) whatsoever and howsoever arising, including without limitation claims made by third parties, regulatory penalties and claims for defamation, infringement of intellectual property rights, death, bodily injury, wrongful use of computers, unauthorised or illegal access to computers (including but not limited to hacking), property damage or pecuniary losses which they may sustain, incur, suffer or pay arising out of, in connection with or pursuant to the access to and/or the use of this Website by you, whether or not such access or use was authorised or whether it was due to any act or omission on its part, the breach of these Terms of Use by you, the violation by you of any rights of another person or entity or the breach by you of any statutory requirement, duty or law.

13. By accessing this Website, you agree that you will not:

(a) use this Website in any way which is unlawful, illegal, fraudulent, threatening, harassing, vulgar, obscene, abusive or harmful, or otherwise objectionable, or in connection with any such purpose or activity;

(b) use this Website to defame, abuse, harass, stalk, threaten or otherwise violate the rights of others or Validus, including without limitation others’ privacy rights or rights of publicity;

(c) impersonate any person or entity, falsely state or otherwise misrepresent your affiliation with any person or entity in connection with this Website or express or imply that Validus endorses any statement you make;

(d) interfere with or disrupt the operation of this Website or the servers or networks used to make this Website available or violate any requirements, procedures, policies or regulations of such networks;

(e) transmit or otherwise make available in connection with this Website any virus, worm or other computer code that is harmful or invasive or may or is intended to damage the operation of, or to monitor the use of, any hardware, software, or equipment;

(f) remove any copyright, trade mark or other proprietary rights notice from this Website;

(g) use any information found on this Website to canvass or solicit any person or entice any person away from the employment of, investment with, seeking funding from or any other commercial relationship with Validus or this Website; or

(h) insert a hyperlink to this Website or any part thereof or “mirror” any Content on any other server, Website or web page.

14. Notwithstanding anything in this Website, your eligibility for any product or service on this Website is subject to acceptance by Validus.

15. If any provision of these Terms of Use or part thereof is rendered void, illegal or unenforceable by any legislation to which it is subject, it shall be rendered void, illegal or unenforceable to that extent and no further.

16. These Terms of Use are governed by the laws of Thailand and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of Thailand in order to settle or resolve any dispute which may arise out of or in connection with these Terms of Use. In connection therewith, you irrevocably waive, to the fullest extent permitted by law, any objection that any of them may now or hereafter have to the laying by Validus of the venue of any such dispute in any such court or that any such dispute brought in any such court has been brought in an inconvenient forum.

17. LIMITATION OF LIABILITY

(a) This Website shall not be shown, re-transmitted, re-distributed, disclosed or copied, or relied upon, in whole or in part, by any person for whatever purpose without the prior consent of Validus or as defined expressly in thess Terms of Use.

(b) This Website may refer to certain features of an investment/financing but does not purport to contain a complete description of all material terms or of the terms which may differ from those summarised in this Website. Accordingly, this Website and the Content is qualified in its entirety by the more detailed documentation relating to the investment/financing. Information in this Website is based upon certain assumptions and analysis of information available as at the date of the Content uploading and reflects prevailing conditions and Validus’s views as of such date, all of which are subject to change at any time without notice.

(c) Despite the reasonable care has been taken to ensure the accuracy of information contained in this Website, Validus makes no representation or warranty of any kind, express, implied or statutory, and shall not be responsible or liable for the accuracy or completeness of the information.

(d) Returns on any investment undertaken through the Website are not guaranteed, including the possible loss of the entire principal amount invested, and the investor shall acknowledge that they are investing at their own risk. Also, for the company seeking the finance through the issuance of the debenture through the Website, such company shall acknowledge that any grant of financing remains subject to Validus’ internal approval, sole discretion and legal documentation.

(e) The graphs, charts, formulae or other devices set out or referred to in this Website (including without limitation the Content) cannot, in and of themselves, be used to determine and will not assist any person in deciding whether and/or when to make an investment or procure a financing. Investors should note that the past performance of any investment, company, entity or Validus mentioned in this Website, and any prediction, projection or forecast on the economy, stock market, bond market or the economic trends of the markets is not necessarily indicative of the future or likely performance of any investment, company, entity or Validus or the economy, stock market, bond market or economic trends of the markets. Nothing in this Website shall constitute a representation or give rise to any implication that there has not been or that there will not be any change affecting the investment/financing. Employees of Validus shall not be held liable for any decision or action taken by you based on the views expressed or information contained in this Website.

(f) Investors should consider carefully the risks of investing and may wish to seek advice from a financial adviser before making a commitment to invest. Should you choose not to seek advice from a financial adviser, you should consider carefully whether the investment is suitable for you. Similarly, companies seeking financing should seek advice and carefully consider if the financing is suitable for you.

(g) This Website and its Content are strictly for general information only and does not constitute, and shall not be deemed to constitute, an offer, solicitation, advice or recommendation to buy or sell any investment or invest in any company, or to grant or procure any financing. This Website should not be construed as accounting, legal, regulatory, tax, financial or other advice. Investments are not obligations of, deposits in, or guaranteed or insured by Validus, or any of its subsidiary, associate, affiliate or distributors.