Skip to main content

หุ้นกู้ระบบ Crowdfunding มีมานานแล้วในต่างประเทศ แต่สำหรับในไทยยังถือว่าเป็นรูปแบบการลงทุนที่ค่อนข้างใหม่ และหลายคนคงมีข้อสงสัยว่าหุ้นกู้ระบบ Crowdfunding แตกต่างจากหุ้นกู้ทั่วไปอย่างไรบ้าง ควรลงทุนหรือเปล่า

Siam Validus ในฐานะผู้ให้บริการระบบ Crowdfunding ขอสรุปเกี่ยวกับหุ้นกู้ทั่วไปและหุ้นกู้ระบบ Crowdfunding ง่าย ๆ ให้ทุกท่านตามนี้

* คำเตือน: การลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนที่มีความรู้และเข้าใจในด้านความเสี่ยง และสามารถในการตัดสินใจลงทุนด้วยตนเอง ซึ่งเหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงให้กับพอร์ตการลงทุนของตนเอง โดยการลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ผู้ลงทุนควรพิจารณาเป็นการลงทุนจนครบกำหนดอายุของหุ้นกู้และไม่มีสภาพคล่อง รวมทั้ง หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นการลงทุนที่ไม่ได้รับประกันความเสี่ยงจากบุคคลที่สาม และไม่ได้รับความคุ้มครองจากหน่วยงานใดๆ ของรัฐ ซึ่งผู้ลงทุนอาจจะสูญเสียเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดได้
ดังนั้น ผู้ลงทุนจำเป็นต้องทำความเข้าใจลักษณะของหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ศึกษารายละเอียดในหนังสือชี้ชวน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และสามารถรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ ก่อนตัดสินใจลงทุน

สำหรับนักลงทุนที่สนใจเริ่มต้นลงทุนใน Crowdfunding สามารถลงทะเบียน หรือ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร 02-026-6574 กด 2 และ ir@siamvalidus.co.th
สมัครเลย