Skip to main content

หากพูดถึงนวัตกรรมด้านการลงทุน Crowdfunding ถือเป็นระบบการลงทุนอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจในเวลานี้ โดยเฉพาะกลุ่มของผู้ระดมทุน ที่มองหาทางเลือกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น และนักลงทุนทั่วไปที่มองหาโอกาสของผลตอบแทนที่แน่นอนภายใต้ระยะเวลาอันจำกัด

ซึ่งสิ่งสำคัญที่ผู้ขอระดมทุนหรือนักลงทุนควรพิจารณาเป็นพิเศษ นั่นคือแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการระบบ Crowdfunding ที่เป็นตัวกลางคอยเชื่อมต่อระหว่างผู้ขอระดมทุนและนักลงทุนนั่นเอง

แล้วผู้ให้บริการระบบ Crowdfunding ที่มีคุณภาพต้องดูจากอะไร?

สำหรับนักลงทุน การเลือกผู้ให้บริการระบบ Crowdfunding เป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะผู้ให้บริการที่ดีจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้นักลงทุนมีความมั่นใจ และตัดสินใจง่ายขึ้น ในการเลือกลงทุนกับบริษัท SMEs ต่าง ๆ ซึ่งปัจจัยสำคัญในการเลือกลงทุนกับผู้ให้บริการระบบ Crowdfunding ควรมีด้วยกันดังนี้

– ความน่าเชื่อถือ

ความน่าเชื่อถือเป็นจุดหลักของการลงทุนทางการเงินทุกรูปแบบ หากผู้ลงทุนเลือกลงทุนกับผู้ให้บริการที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ อาจมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกโกงได้เช่นกัน 

ดังนั้น การตรวจเช็กประวัติของผู้ให้บริการระบบ Crowdfunding จะช่วยป้องกันความเสี่ยงได้มาก 

โดยผู้ให้บริการระบบ Crowdfunding ที่น่าเชื่อถือ ต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น Crowdfunding มีผู้กำกับดูแลคือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และเปิดเผยข้อมูลบริษัทรวมถึงช่องทางการติดต่อ และมีระบบการลงทุนที่ชัดเจน เพื่อสามารถตรวจสอบเส้นทางและสถานะการลงทุน รวมถึงข้อมูลของผู้ระดมทุนได้แบบ Real Time 

– ความโปร่งใสในข้อมูลของบริษัทที่ขอระดมทุน

หน้าที่ของผู้ให้บริการระบบ Crowdfunding นั่นคือการตรวจสอบและคัดกรองบริษัท SMEs ที่เข้ามายื่นขอระดมทุนด้วยการประเมินคุณสมบัติ และความเสี่ยงเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน 

ซึ่งผู้ให้บริการระบบ Crowdfunding แต่ละแห่ง มีหลักเกณฑ์ตรวจสอบผู้ขอระดมทุนไม่เหมือนกัน ดังนั้นผู้ลงทุนควรอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสอบถามโดยตรงกับผู้ให้บริการระบบ Crowdfunding ก่อนตัดสินใจลงทุน เพื่อสร้างความมั่นใจยิ่งขึ้น

Siam Validus ผู้นำด้านการให้บริการระบบ Crowdfunding ที่มีความน่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานสำหรับนักลงทุน

สำหรับ Siam Validus มีวิธีการคัดเลือกและตรวจสอบบริษัท SMEs

ที่จะขอระดมทุน เพื่อนำเสนอให้นักลงทุนพิจารณาถึงความน่าสนใจ และความสามารถในการบริหารจัดการของบริษัทนั้น ๆ อย่างละเอียด 

นอกจากนี้ Siam Validus ยังผ่านการพิจารณาคุณสมบัติด้านความพร้อมของระบบงาน โดยได้รับความเห็นชอบให้สามารถประกอบธุรกิจ เป็นผู้ให้บริการระบบ Crowdfunding จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ ก.ล.ต. อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว

รวมถึงมีเทคโนโลยี AI ที่ใช้ในการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของผู้ขอระดมทุน เพื่อเป็นข้อมูลที่ช่วยให้นักลงทุนพิจารณาประกอบการลงทุน โดยเป็นข้อมูลที่นอกเหนือจากคุณสมบัติของผู้ขอระดมทุน ทำให้การลงทุนในแพลตฟอร์มสยาม วาลิดัส มีความแตกต่างจากการลงทุนในรูปแบบเดิม ๆ 

จากขั้นตอนทั้งหมดนี้ได้สะท้อนถึงความน่าเชื่อถือต่อการเป็นบริษัทชั้นนำแนวหน้าของไทยด้านการระดมทุนผ่านรูปแบบ Crowdfunding ภายใต้เป้าหมายที่ต้องการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs รายย่อย ให้มีโอกาสเติบโตและเกิดศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องนั่นเอง

* คำเตือน: การลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนที่มีความรู้และเข้าใจในด้านความเสี่ยง และสามารถในการตัดสินใจลงทุนด้วยตนเอง ซึ่งเหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงให้กับพอร์ตการลงทุนของตนเอง โดยการลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงผู้ลงทุนควรพิจารณาเป็นการลงทุนจนครบกำหนดอายุของหุ้นกู้และไม่มีสภาพคล่อง รวมทั้ง หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นการลงทุนที่ไม่ได้รับประกันความเสี่ยงจากบุคคลที่สาม และไม่ได้รับความคุ้มครองจากหน่วยงานใดๆ ของรัฐ ซึ่งผู้ลงทุนอาจจะสูญเสียเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนจำเป็นต้องทำความเข้าใจลักษณะของหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ศึกษารายละเอียดในหนังสือชี้ชวน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และสามารถรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ ก่อนตัดสินใจลงทุน

สำหรับนักลงทุนที่สนใจเริ่มต้นลงทุนใน Crowdfunding สามารถลงทะเบียน หรือ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร 02-026-6574 กด 2 และ ir@siamvalidus.co.th
สมัครเลย